Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En volijverig werkten ze twee maanden aan den pagger.

Maar 't was of het noodlot hen achtervolgde. Want nauwelijks was de pagger gereed of daar kwamen de apen, die klauteraars, die lachten om zoo'n ondoelmatige versperring. Zij kwamen in een grooten troep naar de akkers en vernielden in weinige uren den teveldstaanden oogst.

Dat was heel erg! Want met een gedeelte van de voor dien oogst te ontvangen gelden wilde Daleh's vader de pacht betalen, en met een ander deel zijn schuld afdoen aan Li-Sjang, den rijken Chinees, die hem geld had voorgeschoten voor woningbouw en zaaigraan! Nu moest hij den woekeraar om uitstel van betaling vragen en nieuw geld ter leen!

Li-Sjang, die wist dat hij met vlijtige menschen te doen had, gaf nieuw geld. Ze waagden het, de akkers, die nu bemest waren, te bezaaien met rijst, omdat de rijstoogst, als ze gelukt, het meeste voordeel aanbrengt. En waarlijk scheen het nu, of het ongeluk moe werd hem te vervolgen. De padi groeide voorspoedig en weldra waren de moeizaam verkregen akkers overdekt met een zachtgroen kleed, dat rijken oogst beloofde.

Daleh en zijn vader verheugden zich zeer, toen ze zagen, hoe zware vruchtpluimen zich vormden en ze dankten Allah, dat die hun arbeid ditmaal had gezegend.

En ze besloten, zich dien zegen waardig te betoonen, door beurtelings bij hun schoon bezit de wacht te houden. Overdag beklom Daleh een rijsthuisje, vanwaar hij onophoudelijk aan de lange draden trok, die over den akker waren gespannen. Daardoor begonnen de

Sluiten