Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben in versaagdheid of vertwijfeling naar den wandelstaf gegrepen! Het oorlogsbolschewisme heeft een groote opruiming in de steden gehouden, tot het in de hongersnoodjaren zijn hoogtepunt en in de Nep (nieuwe bedrijfspolitiek) zijn voorloopige overwinning gevonden heeft. En toch kan in de steden, vooral als er de zetel van den Duitschen consul is, een predikant en een gemeente zich nog het best staande houden, al is ook voortdurende mutatie van predikanten een typisch verschijnsel voor het stedelijk gemeenteeven geworden. Met welk een brutaliteit de bo&chewisten in het leven der kerk ingrijpen, toont het voorbeeld van de Michaelisgemeente te Moskou. Het oude eerbiedwaardige godshuis stond blijkbaar een bouwplan in den weg. Dus werd het afgebroken De herder van deze gemeente overleefde den slag niet en stierf vroegtijdig En deze sloping van de Michaeliskerk geschiedde, evenals het laten springen van het Simonowklooster om zoo te zeggen vlak voor de oogen van het geheele Westen, - wat moet er dan wel in de afgelegen hoeken gebeuren, waarheen de groote couranten geen correspondenten zenden en waar de westelijke „delegaties" niet komen? Zijn er nog kerken en gemeenten in Tula en Woronesh in Kursk en Jekaterinoslaw enz.? "">nesn.

Op den achtsten April 1929 werd een verordening op „religieuze gemeenschappen uitgevaardigd, die misschien allereerst de S gold, maar die de Evangelische Kerk vernietigend treft: le De religieuze propaganda buiten de plaatsen van den eeredienst is niet

a!mJZ °°fd' 4t Een als vertegenwoordiging van de

gemeente en als uitvoerend orgaan voor uitwendige en inwendige

hit"19 "f? f nLCt T0 17e' Godsdienstige v«e«Tgmgen hebben niet het recht, a) om hulpkassen te stichten^) aan de kden een materiëele ondersteuning te verkenen, c) speciale verTenfgfagen voor kinderen, jongelingen of vrouwen te organiseeren oebedssamenkomsten te houden, algemeene bijbel-9 literSuur-9 handde richteï hM^T^ °P f riihtC°» *5££d£ïï£ a uj ' fblbllotheken en leeszalen te openen, sanatoria te onderhouden of geneeskundige hulp te doen verleenen. Men moet deze bepalingen, om ze goed te begrijpen, eens overbrengen ta de verhoudingen van zijn eigen land, en men stelle rich ïn ^ens voor, wat er nog overschiet van de kerk, haar mstdlingen Cn haar leven: geen godsdienstonderwijs of catechisatie, geeï'kfatekïk geen jeugdwerk, geen vrouwenbijeenkomsten, geen bHbSeSS' geen bidstonden, geen herderlijk gesprek, geen lezüigen geen wijkgebouw geen pastorie (de predikant woont SsVeen kamer temidden van spionnen der communisten en te Tfc£5f S5tk°iT- 9CCn Wi^k2usters' 9een herderlijkbezoek^ van den predikant (waar zou zijn groet ongemerkt kunnen geschieden en

Sluiten