Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET COLLECTIEF DER GODLOOZEN: De sociaal-economische grondslagen van de Kerkvervolging.

Storm over Rusland.

Op een vod grijs pakpapier zijn met potlood, ternauwernood leesbaar, de volgende woorden neergekrabbeld; „Sowjetrusland, 27 Februari 1930.

Broeders! Wij zijn ten doode opgeschreven. Vanmorgen vroeg werd het kruis van onze kerk met touwen omlaaggetrokken. De klokken waren gisteren reeds neergehaald. De kerkeraad is gevangen genomen. In den afgeloopen nacht werden 40 gezinnen uit ons dorp weggesleept als schapen ter slachting. Wanneer niet onmiddellijk opengedaan werd, werden de vensters ingeslagen. Men het ons geen tijd om ons te kleeden. Zieken, grijsaards, kraamvrouwen, kleine kinderen — allen werden op wagens geladen en onder bedreigingen en beleedigingen weggevoerd. Het kerkhof was de verzamelplaats. Een geroep en gekerm vervult het geheele dorp. Morgen zijn de volgenden aan de beurt. Vele kinderen hebben roodvonk; onze zuigeling is gelukkig gestorven. Heer, verlos ons van dit leven.

Aan het spoorwegstation S. liggen de verdrevenen bij duizenden met vrouw en kind onder den blooten hemel in de grootste koude. Ze wachten op de wegvoering naar Siberië en Archangel. Als misdadigers worden ze door soldaten en müitairen bewaakt. Wat hebben zij gedaan, dat men ze als roovers en moordenaars behandeld?

Zij waren geloovig en hielden hun erf in orde. Daarom zijn ze nu „kapitalisten" en „kulakzwijnen"! Bij de brandende houtmijten stijgen smeekende liederen omhoog, de biddenden worden uiteengedreven. Ik weet niet of deze brief jullie nog bereikt. Vaarwel voor altijd

Wat beteekent dat? De Russische grond beeft onder de botsing der bolschewistische machten. Millioenen menschen dwalen dakloos over de besneeuwde steppe. Honderden priesters vullen de gevangenissen en worden doodgeschoten om voor nieuwe offers plaats te maken.

En in Berlijn gaat een film „De Strijd om de Aarde" — Sowjetproduct, hoogeschool van bolschewistische regeerkunst. Is het niet

Sluiten