Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat beteekent, dat de collectiefbeweging uit een beweging van enkele groepen en schakeeringen van den werkzamen boerenstand tot een beweging van millioenen en nog eens millioenen van de grondmassa's van den boerenstand geworden is. Daaruit moet men o.a. het buitengewoon belangrijke feit verklaren dat de collectief' beweging, die het karakter van een machtige, aanzwellende antikulaki'lawine heeft aangenomen, den tegenstand der kulaki uit den weg ruimt, het kulakendom verbreekt en de baan vrij maakt voor een breede ontplooiing van het socialisme in het dorp".

Nadat Stalin dan de on-marxistische theorieën van het evenwicht tusschen den „socialistischen en den niet-socialistischen sector van de economie", de theorie van het maar-laten-gaan en de stelling van het overwicht van het klein-boerenbedrijf over het landhuishoudkundige groot-bedrijf weerlegd heeft, gaat hij voort:

„Tenslotte de vraag van de klassenverschuivingen en het socialistische offensief tegen de kapitalistische elementen van het dorp.

De karakteristieke trek van ons werk gedurende het laatste jaar bestaat daarin, dat wij als partij, als sowjetmacht: a) het offensief over het geheele front tegen de kapitalistische elementen van het dorp geopend hebben, en b) dat dit offensief zooals bekend is, absoluut tastbare, positieve resultaten gegeven heeft en nog steeds geeft. Wat beteekent dat? Het beteekent, dat wij van de politiek tot beperking van de exploitatietendenzen der kulaki overgegaan zijn tot de politiek van het uitroeien van het kulakwezen als klasse. Dat beteekent, dat wij in onze geheele politiek een beslisten omkeer tot stand gebracht hebben en nog voortgaan dit te doen."

Aan de hand van statistische data poogt Stalin het bewijs te leveren dat in het tegenwoordig tijdperk de vervanging van de kulakibedrijven door de productie van den „socialistischen sector" mogelijk is en daarmee de materiëele basis voor den gekarakteriseerden omkeer in de politiek gegeven is. Hij vervolgt:

„Nu hebben wij de kans tegen het kulakwezen een beslisten aanval te wagen, den tegenstand daarvan te breken, het als klasse te liquide eren en zijn productie door de productie der collectiefbedrijven en sowjetbedrijven te vervangen. Nu wordt het „ontkulakiseeren" door de massa van den armen- en middenboerenstand zelf uitgevoerd, die het absolute collectiveeren verwezenlijken. Nu is Ket „ontkulakiseeren" in de gebieden van het absolute collectiveeren niet meer eenvoudig een administratieve maatregel. Het „ontkulakiseeren" is daar nu een integreerend bestanddeel van de vorming en ontwikkeling van het collectief. Daarom is het belachelijk en niet voor ernstig te nemen, wanneer men nu nog over het „ontkulakiseeren" uitweidt. Wanneer men het hoofd afhakt, treurt men niet over het verlies van de haren.

Sluiten