Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten genoemd worden. In het nauwste verband daarmede wordt het tot een bloedsgemeenschap. Uit de beide wortels ontspruit de organische volksaard. Het gezin is zijn levende cel en de geloofsgemeenschap zijn geestelijk universum. Primitief, organisch, symbolisch, met de aarde en door de aarde levend, in geloovigen en bijgeloovigen deemoed voor de scheppingen van zijn nationalen geest levend is het Russische volk. Van rationeele bedoeling, nuchter, individualistisch en conservatief zijn de Duitschers in Rusland. Het organische volk van Russische, Duitsche of nog andere nationaliteit, de door de natuur gevormde geschiedkundig gegroeide, om de belijdenis gekristalliseerde gemeenschap — dat is de vijand van den communistischen staat.

In den boer bestrijdt hij de nationaal-religieuze gezindheid. De boer is de verwerkelijking van de gemeenschap in den arbeidenden mensch. De boer vormt de kern van het volk in Rusland. In zijn geworteld-zijn in zijn geboortegrond, zijn zich-zelfverzorgend familiebedrijf, zijn primitiviteit en onbeweeglijkheid geeft hij aan het nationaal-religieuze volkskarakter zijn natuurlijke gestalte. Zoo wordt hij tot tegenstander van het atheïstisch en internationaal communisme, dat den mensch in een „ziellooze machine" verandert. De Stalinsche „liquidatie van de kulaki als klasse" beteekent dientengevolge liquidatie van het organische volkskarakter, zijn verandering in een mechanische mengeling, proletariërs zonder godsdienst of natie.

Ook de beroemde nationaliteitenpolitiek van het bolschewisme, als welks meest competent vakman Stalin zelf genoemd moet worden, kan slechts van dit standpunt zuiver gezien worden. Noq steeds zijn er velé beoordeelaars van het bolschewisme, die juist hier aan de kern der zaak voorbijgaan, zich door den communistischen gevel laten misleiden en in de schijnbaar liberale nationaliteiten-politiek van Stalin een echt en groot bevrijdingswerk der onderdrukte naties zien.

Dit is een voor de Duitschers bijzonder noodlottige dwaling, daar van het rechte inzicht in het wezen der anti-nationale nationaliteitenpolitiek in de nauwste verbinding met de anti-religieuze maatregelen en de nieuwste agrarische politiek het lot van 1,2 millioen Duitschers in Rusland afhankelijk is. Het is niet waar. dat ze een vrij zelfbestuur en een vrije nationale cultuurontwikkeling genieten. Het dient nog eens gezegd, dat het Stalinisme met zijn verwoesting van de religieuze kern der Russisch-Duitschers, met zijn dictatuur van vreemde partijleiders in de Duitsche nederzettingen, met de ontworteling van het Duitsche wezen, met de proletariseering daarvan, de verwoesting van het gezin, de onteigening der kinderen, de scheiding der geslachten en de wille-

Sluiten