Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het object der agrarische politiek komt dus ongeveer overeen met de totale bevolking van Frankrijk en Duitschland samen, en maakt niet minder dan 82,1 procent der totale bevolking van de Sowjet-unie uit. Het getal der betrokken personen kan nog beduidend grooter zijn, wanneer men het landelijk karakter van een belangrijk deel der industrie-arbeiders in aanmerking neemt. Zoo bezit meer dan der mijnwerkers in het gebied van de Don boerenerven; onder de metaalwerkers van dit meest belangrijke industriegebied bezit bijna de helft hofsteden met vee en inventaris. Dit 'is natuurlijk bij de beoordeeling der agrarische politiek van het grootste belang. In bezit van het landvolk zijn ongeveer 180.000.000 Hectare, verdeeld over 25 millioen boerenhofsteden. Het quotum land per hofstede bedroeg in 1926 ongeveer 7.5 HA. tegen ongeveer 8.5 H.A. in 1905. Het aantal particuliere hofsteden is van 16 millioen in 1916 met meer dan de helft gestegen. De grondoppervlakte der staatsgoederen en collectiefbedrijven bedroeg daarentegen nog in 1927 slechts 3,5 resp. 3. Samen dus 6.5 millioen H.A. of nog geen 4 % van het boerenland. Het. individualistisch-boersche karakter van de eerste agrarische revolutie van 1917-'18 kan niet beter gekenteekend worden. Gedurende het verloop daarvan zijn rond 40 millioen HJV. land van grootgrondbezitters door de boeren in bezit genomen. De sociaaleconomische structuur van de landbevolking wordt door de volgende gegevens aangetoond:

0 stuks trekdieren bezitten 35,7 % van alle boerderijen.

1 „ ,. 40,4 % ,. „

2 .. .. .. 11.1 % ,. ,.

3 2,5 %

4 „en meer „ „ 1,3 % „ „ „

100,0 %

Meer dan 1/3 van alle boerebedrijven beschikken dus in het geheel niet over trekdieren, verder een ronde 50 % slechts over één stuk. Eenigermate voldoende van trekdieren voorzien zijn dus slechts 14,9 % van alle boerderijen. Juist zoo staat het met het hoornvee: 0 stuks hoornvee bezitten 21,5 % van alle boerderijen.

1 ,. „ „ 59,3 % „ .,

2 „ „ „ 14,7 %

3 ., „ „ 3 %

4 „enmeer„ ,, 1,5 % ,, ,, „

100 %

Meer dan 1/5 van alle boerderijen is dus zonder hoornvee, bij ongeveer 59 % gaat het om één enkele koe en slechts 19,2 %

Sluiten