Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormen langs welke de boeren „vrijwillig" naar den „socialistischen sector" zouden overglijden. Directe dwangmaatregelen werden voor later tijd bewaard.

Door een gelijktijdig decreet „over de maatregelen tot versterking van het collectief systeem (van 21 Juni 1929) werd de rangschikking van alle opzichzelf staande collectieven in het dwangsysteem van het regeeringsontwerp van den staat voltrokken. De gecentraliseerde, dictatoriale leiding van de productie, een tot in de kleinste bijzonderheid gaande bepaling van het wat, hoe en hoeveel van opbrengst en bewerking, de samenhang van het gesloten collectiefsysteem met het staathuishouden, het staatscrediet en alle takken van het staatsbestuur in het algemeen, maken — volgens het decreet — den arbeid in het collectief tot een dwangarbeid van wülooze machinemenschen, zonder eenig spoor van eigen overleg, doel en initiatief.

Van zeer beslissende beteekenis is het, dat dit reusachtig mechanisme van de staatshuishoudkunde, waarin de collectieven slechts kleine radertjes uitmaken, op zijn beurt weer ondergeschikt is aan het geheele systeem van den proletarischen staat en zelf slechts een middel tot verwezenlijking van het einddoel: het marxistische universum, beduidt.

Wanneer het aangehaalde decreet in punt 10a voorschrijft: „binnen twee maanden het systeem der maatregelen uit te werken, die reeds in het jaar 1929/30 den proletarischen cultuurarbeid in de collectieven in versterkte mate waarborgen", of wanneer de sowjetpers dagelijks tot den „dood brengenden aanval tegen de popen en kulaki" oproept en de „cultuurrevolutie als bestanddeel van de agrarische revolutie" uitroept, dan is dit slechts een bevestiging voor onze stelling, dat de vernietiging van den boerenstand en de collectiveering van het landbouwbedrijf den sociaalmaatschappelijken grondslag van de communistische godsdienst- en menschenpolitiek vormt. Elk collectief moet een collectief van Godloozen worden, dat is zin en doel ervan.

De ervaringen der voorafgaande jaren hadden bewezen, dat een voortzetting der dwangmaatregelen slechts dan mogelijk was, wanneer de druk tot aan de absolute verdrukking van den boer vermeerderd werd, om dan de korenproductie in eigen regie door den staat te doen overnemen. Deze gevolgtrekking heeft Stalin in Dec. gemaakt.

De verliezen.

De communistische staat, eenmaal gebracht op den weg der bestrijding van het volks- en menscheigene, wordt door de logica der feiten in zijn vernielingswerk steeds verder gedreven, zonder kans te hebben tot stilstand en terugkeer. Een eenvoudige bereke-

Sluiten