Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als ook de infdrmeele geslachtelijke betrekking, welke op ieder willekeurig oogenblik op verlangen van een der partijen kan worden verbroken en den vader in 't geheel geen of slechts minimale verplichtingen oplegt, de betere economische voorwaarden voor de opvoeding der kinderen steeds in den weg zal staan; deze toestand zou slechts dan veranderen, wanneer een gesocialiseerde verbintenis tusschen man en vrouw overbodig worden. Met eerbied citeert Goichbarg de uiteenzettingen van Kautsky en probeert dan te bewijzen, dat het oogenblik van een definitieve afschaffing van het huwelijk op dat moment (in 1925) nog niet is aangebroken. Ten eerste daarom niet. omdat deze afschaffing in Sowjet-Rusland ondoelmatig zou zijn; tot op heden bestond er eeuwenlang slechts een kerkelijk huwelijk; het huwelijk nu eenvoudigweg afschaffen, zou beteekenen een leege plaats in de gewoonten van het volk te scheppen; ongetwijfeld zou het daartoe komen, dat de oude kerkelijk-godsdienstige zeden zich op deze leege plaats zouden inwortelen en „de bevolking zou dan in de macht der geestelijkheid geraken." n)

Ten tweede is het oogenblik voor de volledige afschaffing van het huwelijk daarom niet aangebroken, omdat het communisme slechts in vertraagd tempo in Sowjet-Rusland wordt ingevoerd; tot op heden zijn er op het platteland nog meer dan 20 millioen boerenhuizen „op zichzelf staande haardsteden, waaruit dagelijks de rook ten hemel stijgt van het voor een individueel gezin gekookt eten en in de steden zijn er meer dan 2 millioen woningen met eigen keukens " 12)

Het oogenblik is dus nog niet gekomen. De voorbereiding er voor moet echter met beslistheid worden getroffen.

Boven alles gaat het er om, het proletariaat zóóver te krijgen, dat het „de godsdienstige vooroordeelen met verachting van zich schudt, den hemel overlaat voor priesters en bourgeois-huichelaars en zich een beter leven op aarde bevecht." 13)

Dat is het grondbeginsel.

In verband daarmede houdt Goichbarg niet op, te onderstrepen, dat de gansche communistische wetgeving betreffende huwelijk en gezin ten doel heeft: den invloed van godsdienst en geestelijkheid op dit terrein te bestrijden en te vernietigen.

De proletarische regeering heeft eens voor al verklaard, dat zij een „slechts in de kerk, door de geestelijkheid gesloten huwelijk

11) Goichbarg, Opus II, pag. 185; Opus I, pag. 15.

12) Idem, pag. 186.

13) Lenin, „Lenins gedachten over den godsdienst", pag. 113. fJia

Sluiten