Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de rechtbank als werkelijk bestaand worden geoordeeld (§ 11).

De rechtbank heeft zich echter te richten „naar het kenteeken van de feitelijke levensomstandigheden" der betwiste echtgenooten (§ 11).

De volgende kenteekenen komen in aanmerking, hoewel echter niet wordt medegedeeld of alle kenteekenen aanwezig behooren te zijn of dat enkele ervan reeds voldoende zijn:

het feit alleen van het samenwonen, het bestaan van een gemeenschappelijke huishouding, het aan derden laten blijken van echtelijke betrekkingen, in briefwisseling of in andere documenten, of ook wederzijdsche financieele onderstand, gemeenschappelijke opvoeding der kinderen, enz. enz.

In deze gevallen is het oordeel van den rechter ook dan geldig, wanneer een der zoogenaamde echtgenooten het huwelijk ontkent, eventueel als niet gesloten, als nooit bestaan hebbend* aanduidt.

Een met ingeschreven, doch wederzijds- of door de overheid erkend huwelijk geniet ten opzichte van alle voorname kwesties (bezit en wederzijdsche onderstand) dezelfde wettige steun, als een niet ingeschreven huwelijk (§§ 11 en 16).

Daarbij komt dan nog het volgende. Een „ingeschreven" en een „feitelijk" huwelijk kunnen ontbonden worden (§§ 19, 20). Een tijdsbeperking bestaat niet; een ontbinding kan dadelijk na de sluiting van het huwelijk plaats hebben. Een wederzijdsch goedvinden is niet noodig; het huwelijk kan ook op verzoek van één der echtgenooten ontbonden worden (§ 18). De scheiding wordt eenvoudig-weg ingeschreven: alleen moet worden bepaald (volgens overeenkomst of door den rechter) wie van de echtgenooten de verzorging der kinderen op zich neemt.

Het is eveneens van groot belang, de authentieke commentaren op deze wet, die door leiding gevende communisten werden geleverd, te beschouwen.

In beginsel stelt de „General-Procureur" der Sowjetrepubliek Krylenko vast, dat al wat niet verboden, geoorloofd is. 24) Goichbarg onderstreept, dat de monnikspij een huwelijk niet verhindert. 25) Dezelfde brengt naar voren, dat „de a.s. echtgenooten hunhuwelijk geheel onvormelijk moeten ingaan" 26). Hij stelt eveneens, vast, dat er „bij ons geen speciale verantwoordelijkheid berust voor een dubbel huwelijk" 27), „de bigamie is bij ons als zoodanig niet: strafbaar"; alleen een tweede gelijktijdig gesloten huwelijk kan niet

24) Zie het stenographisch verslag in „Sbornik statej i materialow", pag. 130.

25) Goichbarg, Opus II, pag. 194.

26) Goichbarg, pag. 197.

27) Goichbarg, pag. 197 noot. ^

Sluiten