Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is moeilijk in zoo'n commune te werken: benauwdheid, gedrang en herrie, van alle kanten gonst het"; 8S) overal wanorde, vuiligheid, ergernis en vijandschap, kletserij en ook politieke spionnage. Zooals de communistische bladen vertellen, komt het zoo ver, dat 5—6 huisvrouwen, op één fornuis kokend, uit nijd en boosheid in elkanders pan spuwen en om zich daarvoor te hoeden, nooit een open pot op den haard laten staan, zonder er steeds het deksel op vast te binden. Onder zulke omstandigheden wordt het gansche leven tot een booze droom. Het gezinsleven wordt gewoonweg onmogelijk. Men waagt zijn leven voor een halt uurtje rust; voortdurend ziet men zijn kinderen blootgesteld aan verkeerde voorbeelden en verleidelijke invloeden; rijn vrouw kan men voor lasterlijke taal niet 'beschermen, liet heiligdom van het huwelijk en 't gezin wordt beloerd, bedreigd, ruw aangegrepen en ontwijd.

Door de communistische bearbeiding van de kinderziel wordt deze vernietiging van het gezinsleven volmaakt. Bucharin vertelt jubelend in een zitting van het Ille communistische congres, hoe het den communisten gelukt, de kinderen, die aan de communistische pionier-organisatie deelnemen, tegen hunne ouders op te hitsen. „Dat is bovenal van veel belang," verklaart hij, „want het centrum van den nieuwen strijd ligt in het gezin, in den tegenwoordig en bouw van het gezin," en de kinderen, vermeldt hij, „pogen met hunne zwakke handjes dezen buitengewoon conservatieven burcht van afschuwelijkheden der oude levenswijze langzaam te ondermijnen

De kinderen loopen van hun ouders weg, gaan niet naar de kerk; zij bespionneeren hun ouders, verklikken ze en noodzaken ze in de communistische partij te gaan ,Wat een vindingrijkheid hebben die kleine knapen, om dat alles klaar te spelen!

Deze pioniers „beloven een machtige en zeer revolutionnaire generatie te worden!"

Ongeveer 75 procent staat reeds onder den invloed van den communistischen jeugdbond...... 87).

Welk een groot gevaar in werkelijkheid dreigt, blijkt reeds daaruit, dat de communistische jeugdbond in Sowjet-Rusland reeds sedert jaren een eigenaardige formule op het gebied der sexueele moraal zijn leden heeft ingeprent; ze wordt openlijk gekenschetst als „de theorie van het glaasje water": „de jongen en het meisje komen samen en gaan uit elkaar gemakkelijker en eenvoudiger,

86) Vgl. „Kommuna molodeschi", uitgave Molodaja Gwardija 1929, pag. 10, 20, e.a.

87) Zie het stenographisch verslag van het XIII Comm. Congres, pag. 545—54Ö-

Sluiten