Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WEZEN VAN HET BOLSCHEWISME.

Wat is de diepste zin. wat is liet wezen van het Bolschewisme?

Een poging om zich in de wereld een plaats te verzekeren met krasse en krachtige afwijzing van alle godsdienstige en zedelijke eischen, ja, nog meer, met een gewelddadige bestrijding, onderdruk' king en uitroeiing van de godsdienstige en zedelijke roerselen der ziel. Het bestaan van God, het bestaan van een zedewet, van een zedelijke, hoogere orde — onverschillig of ze transcendent of immanent gefundeerd wordt, — en het bestaan van een ziel, een geestelijk beginsel, wordt gladweg ontkend. Ja, nog meer: dit geloof moet uitgeroeid, vernietigd worden. Of dit met geweld of met list gebeuren moet, dat is slechts een kwestie van tactiek en doelmatigheid. „Godsdienst en Bolschewisme staan onverzoenlijk tegenover elkaar, zoowel theoretisch als practisch", schrijven b.v.b. Bucharin en Pobrazensky in hun A-B-C van het communisme. Naar een uitspraak van Lenin is „God de aartsvijand van de communistische maatschappij". Elke godsdienstige idee, elke idee van den een of anderen God, ja zelfs het koketteeren met zoo'n gedachte is een onuitsprekelijke gemeenheid, de laagste infectie". En die inzichten worden steeds opnieuw, onvermoeid ingeprent. Zoo lezen wij b.v. in de bolschewistische „Anti-godsdienstige propaganda onder vrouwen" (1926 blz. 16): „Godsdienst en Bolschewisme zijn twee machten, die vijandig tegenover elkaar staan, twee werelden, die in een onverzoenlijken strijd gewikkeld zijn, twee vijanden, waarvan het communisme nooit de hand zal toesteken aan den godsdienst".... Volgens § 13 van de Stellingen der communistische partij, is elk lid der partij gedwongen, anti-godsdienstig te zijn en een daarmee overeenkomstige anti-godsdienstige werkzaamheid te ontwikkelen. Telkens weer hoort men uit den mond van afzonderlijke communisten dergelijke bekentenissen: „de communist moet zijn saamhoorigheid met de partij in het belangrijkste tot uiting brengen, hij behoort radikaal, voor honderd procent met den godsdienst te breken". (Anti-godsdienstige arbeid onder de vrouwen blz. 61).

De opbouw van de nieuwe maatschappelijke orde moet tot stand komen door ontkenning of liever door vernietiging van dit geloof aan een God, aan een zedelijken achtergrond, aan een geestelijk principe (dat, ofschoon van stoffelijke behoeften en genietingen

Sluiten