Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meening van de bevolking: de verkiezingen bij de Sowjets zijn maar comedie: de door de autoriteiten opgelegde candidaten worden stilzwijgend aangenomen!) maar zij trachten haar ook te berooven van *t geloof aan een hoogere werkelijkheid. Vandaar hun maatregelen op 't gebied van den godsdienst, van de school, van de beschaving, van het gezin, of nauwkeuriger gezegd: op het gebied van godsdienstvervolging, de ontwrichting der school, de knechting der vrije wetenschap en beschaving en de verwoesting van de zedelijke grondslagen van het gezin. Zoo is b.v. de opneming in den bond van jong-communisten, die alleen het recht hebben op een bestaan, verbonden aan de volgende verklaring, die elk achttienjarige candidaat voor het lidmaatschap moet onderteekenen:

„Ik N.N., oud 18 jaar, wonende in de X.-straat, No. I], breek eiken band met mijn vader af, met wien ik niets meer te maken heb en niets meer te maken wil hebben." Handteekening. Want al deze waarden: godsdienst, gezin, wetenschap, zijn de schatten en de steunpilaren van de geestelijke vrijheid, en die moet onderdrukt, ja uitgeroeid worden. In het gezin ontstaan het eerst de zedelijke banden van de menschen onderling, daar worden ze verder verzorgd en ontwikkeld: in den godsdienst voelt de mensch zich bevrijd van menschelijke en aardsche boeien; in het aangezicht van de volheid van het scheppende en onvoorwaardelijk werkelijke leven, in het eerlijke, wetenschappelijk onderzoek leert de mensch eerbied voor waarheid en nauwgezetheid.

De vreeselijkste onderdrukking van alle geestelijke vrijheid, ook in het gezin, (men wordt bespionneerd door de buren, door zijn eigen kinderen) is een kenmerkende trek van het Bolschewisme. Nu moet het gezinsleven ook uit de breedste laag der bevolking — de boerenstand — met geweld weggewerkt worden door het gedwongen samenleven van de boeren in de groote landarbeiderskazernes van de sowjet-staatsgoederen, die een eind trachten te maken aan het vrije boerenbedrijf door het aanvaarden van niets ontziende dwangmiddelen. De sowjet-staat is de grootste gevangenis, die er bestaat: de sowjet-staat is één groote gevangenis. Er zijn 5000 Duitsch-Russische boeren gevlucht. Er wilden er nog veel meer vluchten: het werd hun niet toegestaan. Tallooze Russische boeren zouden er willen vluchten; het wordt hun niet toegestaan: de grenzen zijn gesloten. Wie poogt te vluchten, wordt bedreigd met den dood. Onlangs gelukte het ongeveer 700 Russische boeren, over de Poolsch-Russische grens te ontsnappen; maar 100 er van zijn vlak over de grens, voor de oogen van de Poolsche grenswacht, door de bolschewisten neergeschoten. (Volgens verslagen van de Poolsche couranten van 15 Maart 1930.) Dit is geen „Paradijs voor den eenvoudigen man."

Sluiten