Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de boeren met een bewonderenswaardige trouw aan hun qeióof en aan de kerk gehecht zijn, hebben ze tot nu toe bijna altijd de gevorderde hooge belastingen betaald. Maar ook tegen de boeren worden dwangmaatregelen genomen, vooral in verband met hun bedrijf, die op een volkomen onderdrukking van alle particulier bezit aansturen." , .

Hef in-beslag-nemen van de laatste kerk is maar een kwestie van tijd. En de kerk is de eenige troost van de ongelukkigen. Een onzer verslaggevers heeft een zitting van den kerkeraad der kolonie X. bijgewoond. Er was pas een nieuwe speciale kerkbelasting uitgeschreven Hij merkte op, dat het eigenlijk doelloos was, ook maar een kopeke te betalen, want het was duidelijk, dat het eenige doel van de bolschewistische regeering was, een eind aan de kerk te maken. Toen stond de voorzitter op en antwoordde hem: „Zoolang wij nog een kopeke hebben en wij onze handen nog kunnen gebruiken, zullen we de kerk in stand houden. Immers. zij is onze eenige troost, het dierbaarste, dat wij nog bezitten in deze aardsche hel. Als we de kerk opgeven, zijn we heelemaal weg Hoe zullen we verder kunnen leven, wij en onze kinderen, zonder Gods Woord. Maar als U, waarde vriend, naar t buitenland terugkeert, zeg dan aan al onze broeders in Jezus Christus, dat wij den laatsten strijd strijden, dat wij de wanhoop nabij zijn, en dat we geen redding meer zien!"

De vrijheid om te bidden, vrijheid van geloof, van denken van het gezinsleven, de opvoeding der kinderen; de vrijheid van arbeid, onderzoek, verandering van woonplaats, van spreken, van lezen (qodsdienstige boeken worden vernietigd; toezending van godsdienstige boeken uit het buitenland wordt niet toegestaan; die worden óf vernietigd, óf, als de zending aangeteekend was, teruggezonden met dit stempel, in het Fransch: „Retour comme interdit a 1'entreé par 1'Administration des ouvrages de presse = teruggezonden door het Beheer der drukwerken, daar het verboden is (die in te voeren); de vrijheid van meeningsuiting, het verkeer met vrije menschen d.w.z. met buitenlanders, de vrijheid om het land te verlaten, is onderworpen aan de zwaarste knevelarijen ot zelfs geheel ontnomen: het is een gevangenis.

Slechts één vrijheid wordt toegestaan, ja in de hand gewerkt: de vrijheid van dierlijke zedeloosheid en tuchteloosheid.

Men blijft in de gevangenis, en de gevangenis blijft, wat zij was, maar tegelijk wordt ze een huis van wellust gemaakt. Jaarlijks stijgt de drankzucht, 't Verbod van verkoop van sterken drank in 19H door de Czaristische regeéring uitgevaardigd, is door ae bolschewistische regeering ingetrokken. Want een verarmde, verloopen, aan alcohol verslaafde massa is gemakkelijker onder den

Sluiten