Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een hoogere verplichting en verbinding door het huwelijk voor het heele leven wordt natuurlijk prijsgegeven.11)

Dat het communisme iedere geschiktheid verloren heeft, om geestelijke waarden als deze d.w.z. haar voorwaarde, geestelijke vrijheid, op juiste wijze te schatten, is bekend. Daarvan getuigen vooral duidelijk de uitbanning van de laats ten der leden van de Petersburgsche academie, die, ontrouw aan het systeem, geen gedweeë partijgenooten waren; de stelselmatige zuivering van alle universiteiten van andersdenkende geleerden en de onderdrukking van elke vrije uiting der gedachten, zelfs binnen het gebied der fraaie letteren (Geval Pilniak), een domein van 't geestesleven, waarop zelfs in de donkere eeuw van Nicolaas I nog een zekere vrije en critische meeningsuiting (men denke b.v. aan Gogol) mogelijk was. Sedert Stalin aan het roer staat, snelt elke werkelijk geestelijke productieve werkzaamheid in Rusland in ontzettend vlug tempo haar algeheel verval tegemoet, afgezien misschien van de volkomen „ongevaarlijke" natuur- en taalwetenschappen, die ook de sowjetstaat noodig heeft. Tegenover ieder wetenschappelijk en geestelijk werker speelt de bolschewistische staat de rol van slavenhouder.

Daar nu het heele Russische volk opgevoed wordt in zulk een sfeer van minachting voor elke geestelijke vrijheid, kan men zich indenken, hoe verwoestend de gevolgen zullen zijn. wanneer deze toestand nog van langen duur is.

Het diep tragische van het communisme ligt nu daarin, dat het ongetwijfeld oorspronkelijk uitgaat van het sterk verlangen naar waarachtige broederlijke gemeenschap der menschen en naar een rijk der gerechtigheid en dat het in het Russische volk, zooals stellig in geen ander, juist zoo'n heimwee als een zeer elementairen wil aantreft, een wil, die immers gedurende de 19e eeuw in de meest verschillende ideologieën vorm heeft gekregen en aanknoopingspunt gevonden heeft in de eigenaardige Russische agro-communistische

11) Welke monsterachtigheden hier de gecollectiveerde en geindustraliseerde phantasie van bolschewistische hersens voortbrengen kan, moge het volgende citaat uit het „Gedicht" van een jong communistisch dichter (Novaja Gwarcüja 1926. Nr. 10 pag. 46, het tijdschrift van het Centraal Comité van het Komsomal) bewijzen, dat de oppositioneele communist en Roemeensch dichter Panoit Istrati in zijn boek: „Vers 1'autre flamme II, Soviets 1929' Paris 1929 pag. 164 v.v. aanhaalt:

„Ne va pas chez la vierge — son innocence est chargée d'une trop langoureuse tristesse — trop de doutes assoupis gonflent sa poitrine; tu trouveras chez la prostituee la précision et 1'édat d'une machine "

„ C'est la voix des sièdes futurs — le chant triomphal de 1 industrie —

annoncant la chute des chaines de 1'amour — brisées par le puissant génie de Ia technique "

Sluiten