Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nood, die zoo scherp door de bolschewisten is gesteld; en slechts dit besef is de voorwaarde tot verwerkelijking van een maatschappelijke orde, waar geen uitbuiting en geen verlaging van den mensch door den mensch meer kan bestaan.

Nu is dit de groote nood van ónzen tijd, dat we daartoe niet in staat zijn: te vergeven —. De belemmering ligt echter in onzen hoogmoed, dat we onszelf niet willen laten vergeven; dat we ook tegenover God wat willen beteekenen, zonder dat we iets zijn, dat we ons voor Hem niet als zondaars willen buigen en dat we juist daardoor ons in hoogmoed verharden ten opzichte van onze broeders, in 't bijzonder tegenover de zwakken, ellendigen en verdrukten, dat we ons voor hen verschansen achter onze burgerlijke moraal, die we verwisselen met het Evangelie; dat we voor hen farizeërs en valsche schriftgeleerden worden; dat we hun lasten opleggen, die wij niet kennen, of die we zelf niet van plan zijn te dragen.

Dat is bovenal ook de groote nood van onze kerken en kerkchristenen. Ze bezitten niet het sterke, bevrijdende woord en de kracht der vergeving; zij verschansen zich achter hun kerkmuren; zij deelen van daar uit al te makkelijke, al te goedkoope zedelijke vermaningen aan het arme, ellendige volk — boete te doen —, zij doen dat, zonder eerst zelf boete te doen —, ze worden tot farizeërs voor hun eigen broeders, tot burgerlijke farizeërs tegenover de proletarische tollenaars en zondaars en zoo ook tegenover de bolschewisten. 26) En ze worden het, hoewel ze weten, dat Christus voor hen gestorven is en ze zich beroemen op zijn vergiffenis.

De gansche boodschap der genade, verkondigd met het zelfbewustzijn des rechtvaardigen en verzekerden, wordt ook niet als de ware genadeboodschap gehoord en ontvangen; er wordt niets uit vernomen dan vrome eigengerechtigheid en burgerlijke moraal en bekrompenheid. De kracht van het Evangelie is zoo gering, doordat men zichzelf nog zoo zwak voorkomt.

Onze zelfbezinning kan daarom alleen bestaan in het nadenken over de ware kracht van het Evangelie en doordat we ons alleen daardoor laten verlichten —, zoodat het alle verhoudingen der menschen onderling doorlicht — het bederf ontbindend en het duurzame omstralend. Geschiedt dit waarlijk, dan zal ook het proletariaat weer door Hem bereikt en aangegrepen worden, en de gansche macht van 't materialisme van links zal verzinken, zooals die van rechts zal zijn gefnuikt.

Dan zal de kerk weer kerk worden, ware volkskerk, omdat dan

25) Vergel. daarbij de merkwaardige woorden van vermaning en waarschuwing van Ragaz (zie pag. 223).

Sluiten