Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEWETEN DER WERELD EN RUSLAND.

WAT ZEGGEN DE CHRISTELIJKE KERKEN OVER DE GODSDIENSTVERVOLGINGEN?

Het lijden cn de nooden der christelijke kerken in Rusland drukten reeds sedert jaren , zwaar op de overige christenheid. De duizenden Russische kolonisten, die onder den druk der omstandigheden in den herfst van 1929 de grenzen overschreden, om in Canada of ergens elders een nieuw vaderland te zoeken, brachten den christelijken kerken aan deze en aan gene zijde van den Oceaan den nood der lijdende geloofsgenooten in Sowjetrusland opnieuw en krachtiger voor den geest. De christelijke pers wijdde sedert dien tijd aan de gebeurtenissen in Rusland haar bijzondere oplettendheid. De „Internationale christelijke perscommissie" (Voorzitter: professor D. Hinder er, Berlijn) stelde sedert eind October 1929 haar internationale persberichtendienst ter beschikking van dit werk en richtte in 't begin van 1930 een bij zonderen „Russischen dienst" in, die (door het publiceeren van opstellen, dokumenten, bekendmakingen van kerken en kerkelijke groepen en van ander materiaal) over de ontwikkeling van den godsdienstig en, kultureelen en maatschappelijken toestand in Rusland voortdurend berichten verspreidde.

Tegelijkertijd (begin November 1929) stichtten de hoofdvereenigingen tot bevordering der volkswelvaart in Duitschland de steunvereeniging: „Brüder in Not", die zich tot taak stelde in de meest dringende nooden der Russische vluchtelingen te voorzien. Van protestantsche zijde werd dit werk door het eveneens in het begin van November 1929 in 't leven geroepen (en bij genoemde vereeniging aangesloten) protestantsche hulpcomité „Brüder in Not" ter hand genomen; o.a. stelde het kamppredikanten aan voor de geestelijke nooden, en tevens kindermeisjes om de arme kinderen te verzorgen, terwijl het een succesvolle collecte organiseerde om de vluchtelingen maatschappelijk te steunen, aan welken steun zoo dringend behoefte was.

Op initiatief van Prof. Dr. Keiler (Genève), voorzitter van het Europeesche hoofdbureau voor kerkelijke steunverleening, en secretaris-generaal van het sociaal-wetenschappelijk onderzoekings-

Sluiten