Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid, beschaving, menschenliefde! Toont medegevoel met een ongelukkig volk, dat gemarteld wordt!

Gij hebt de machtsmiddelen, gij zult wel weten en |ook de wegen wel vinden, hoe men aan dezen hoon, dien men de menschheid aandoet een einde kan maken; een einde aan deze zinnelooze moordpartijen enz.

De predikanten van de kerken aller volkeren komen jaarlijks verscheidene malen bijeen, (in Genève, Lausanne enz.) om er over te beraadslagen, hoe evangelische beginselen in de practijk kunnen worden toegepast, hoe men vrede en zedelijke orde onder de volken kan bevorderen.

Begint met de praktische toepassing van uw goddel ij ke taak in Sowjet-Rusland! Daar wordt het heilige Evangelie vernietigd. Daar wordt de moraal uitgeroeid, daar wordt God bespot en elke religie vermoord!

Uw plicht als herders is het te streven naar de eenheid onder de kerkelijke groepen en de evangelische beginselen onder de volkeren hechter te maken. Maar uw conferenties zw ijg e n over deze vraagstukken. Geen enkele maal hebt ge tot heden hiertoe uw stem willen verheffen.

Gij waart doof voor de stervenskreten van het Russische volk!

Hoort nu toch eindelijk naar dat smeeken en laat Uw stem nu hooren!

Tot nu toe zijt ge, als de leviet, langs het doodelijk gewonde Russische volk heengeloopen. Gaat gij heden niet tot handelen over, dan zijn uw conferenties, uw kerkelijke beraadslagingen niets anders dan zinlooze klanken, ijdele gebaren, die aan huichelarij grenzen.

Zelf ben ik machteloos en kan mijn volk niet anders helpen, dan door voortdurend om hulp te roepen. Dus roep ik ook nu weer, terwijl mijn stem zich paart aan de stervenskreten van mijn volk!"

Dergelijke woorden lieten ook andere Russisch-orthodoxe waardigheidsbekleders hooren. Zoo leest men in den brief, dien de Russisch-orthodoxe bisschop van Berlijn en Duitschland, Tychon, op 28 Jan. 1930 aan den President van het Duitsche Comité der Kerken en van het uitvoerend comité van de Stockholmer Conferentie van de kerken der gansche wereld (Dr. D. Kapler) richtte:

„Eindelijk schijnt men in het buitenland te begrijpen, wat er in dit opzicht in Rusland gebeurt; en nu men het heeft begrepen, neemt men maatregelen om den anti-christ te bestrijden.

Bij mijn tienjarig verblijf in Europa heb ik er mij van overtuigd,

Sluiten