Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donateurs zijn zij, die door jaarlijksche bijdrage van ten minste ƒ25.—, of door een bedrag in eens van ten minste ƒ 100.— hun belangstelling in het doel der ver* eeniging laten blijken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Art. 13. Het huishoudelijk reglement der vereeni* ging wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door het bestuur.

Het mag geen bepalingen bevatten, die met deze statuten in strijd zijn.

VERANDERINGEN.

Art. 14. Deze statuten kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit, genomen met ten minste § der uitgebrachte stemmen, op een opzettelijk daartoe bij* eengeroepen vergadering, waarop ten minste de helft der leden aanwezig is.

De vergadering kan alleen tot die verandering beslui* ten, waartoe voorstellen zijn geplaatst op den op* roepingsbrief, of, die het gevolg zijn van amendemen* ten gedurende de vergadering op die voorstellen in* gediend, voor zoover deze amendementen zich beperken tot die artikelen, tot welker verandering een voorstel op den oproepingsbrief stond.

Als op de vergadering wel de meerderheid der op* gekomen leden zich vóór een verandering heeft ver* klaard, maar overigens niet is voldaan aan de in de eerste zinsnede gestelde eischen, wordt een tweede vergadering gehouden, waarop het desbetreffende voor* stel opnieuw aan de orde komt. Deze tweede vergade* ring kan daarover besluiten met gewone meerderheid van de opgekomen leden. De wijzigingen treden niet in werking, alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring, indien deze door de wet verlangd wordt, is verkregen.

Sluiten