Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LEDEN.

Art. 1. Candidaatleden kunnen zich te allen tijde bij het Bestuur aanmelden. De stemgerechtigde leden moeten tenminste 5 plaatselijke afdeelingen hebben met tenminste in totaal 1000 jeugdige leden. Het Bestuur is bevoegd hierop uitzonderingen toe te laten.

De leden=vereenigingen bedoeld bij artikel 4 der Statuten, betalen een contributie van ƒ50.— per ver* eenigingsjaar, hetwelk met het kalenderjaar samenvalt, zoo zij meer dan 1000 leden tellen. Vereenigingen, welke minder dan 1000 leden tellen, betalen een contributie van ƒ 25.— per jaar, indien zij meer dan 500 leden hebben en ƒ 15.— indien het ledental minder dan 500 bedraagt.

De contributies worden in het voorjaar geïnd. Een nieuw lid betaalt voor het jaar waarin het lid wordt, de heele contributie, als de aanmelding geschiedt vóór 1 Juli; geschiedt de aanmelding na 1 Juli, dan betaalt dit lid voor het loopende kalenderjaar de helft der jaar» contributie.

BESTUUR.

Art. 2. Het Bestuur is samengesteld op de wijze als in art. 6 der Statuten aangegeven.

Elke stemrechthebbende vereeniging wordt geacht een afzonderlijke richting te vertegenwoordigen, zoodat het Bestuur zal bestaan uit tenminste een aantal leden, over» eenkomende met het aantal stemrechthebbende vereeni* gingen.

Art. 3. De algemeene leiding van den arbeid van het Nederlandsch Jeugdleiders Instituut berust bij het

Sluiten