Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Secretaris teekent de uitgaande stukken namens het Bestuur, uitgezonderd in die gevallen, waarbij het belang der zaak tevens teekening door den Voorzitter vereischt in verband met het bepaalde in de Statuten omtrent de vertegenwoordiging der vereeniging in en buiten rechten.

Art. 7. De Penningmeester voert het financieel beheer van het Instituut en is daarom verantwoorde* lijk; hij stelt jaarlijks de begrooting op vóór de maand November.

Hij houdt toezicht op het geldelijk beheer van den Secretaris zooals dat boven is omschreven, door ten* minste twee maal per boekjaar een kascontrole uit te oefenen en hieromtrent te rapporteeren aan het Bestuur. De wijze waarop het kapitaal der Vereeniging zal worden belegd, zal worden overgelaten aan het Bestuur.

De Penningmeester is verplicht de aan de Vereeni* ging in eigendom behoorende effecten en andere waar* den in bewaring te geven bij een der groote bankinstel* lingen te Amsterdam.

Over de besteding van de inkomsten voortkomend uit het kapitaal, beslist het Bestuur.

BESTUURSVERGADERING.

Art. 8. Het Bestuur vergadert tenminste 2 maal per jaar en voorts zoo vaak het Dagelijksch Bestuur dit noodig acht.

Het Dagelijksch Bestuur vergadert tenminste 1 maai per maand.

Art. 9. Oproepingen voor Bestuursvergaderingen worden tenminste 14 dagen van te voren, onder opgave van de agenda, vergezeld van de notulen der vorige Bestuursvergadering toegezonden.

Sluiten