Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied desgevraagd van voorlichting te dienen. Oorspronkelijk meenden wij dit in de eerste plaats te moeten doen door het organiseeren van

a. Cursussen, in den vrijen tijd der leiders.

De grondslag van ons werk bracht met zich mee, dat elke vereeniging vrij was een cursus in eigen sfeer te verlangen. Wij hadden ons aan te passen aan de in de verschillende vereenigingen bestaande behoeften. De opzet der cursussen was een lande* lijke organisatie te stichten. Daarom werd naast de leergangen, die in Amsterdam gegeven werden, een schriftelijke cursus georganiseerd, (die aange* vuld moest worden met een week practijk m de vacantie). Bovendien werden er pogingen gedaan ook in andere plaatsen tot de oprichting van dergelijke eenvoudige cursussen te komen.

Dit gelukte in 1924 in Rotterdam, terwijl men in Haarlem begon met de oprichting van een jeugdraad, in Den Haag met een Vereeniging voor Jeugdwerkbesturen. De volgende cijfers toonen aan dat de cursussen in een behoefte voorzagen.

Cursusjaar 1921/22 .... 24 deelnemers

1922/23 .... 113

1923/24 .... 117

1924/25.... 231

1925/26 .... 240

1926'27 .... 340

1927/28 .... 279

1928/29 282

1929/30 .... 236

Sluiten