Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verhoudingen waren hier zoo geheel anders dan bij andere organen. Bij de ziekte van Basedow bijv. kon men, door hetgeen men wist omtrent de normale functie van de schildklier, vrij gemakkelijk herkennen, dat men hier te maken had met een hyperfunctie, en derhalve was het wegnemen van een deel van de klier theoretisch volkomen juist. Nu zijn er inderdaad eenige ziektebeelden, waarbij men vermoeden mocht, dat ze op een hyperfunctie van de milt berusten, en in zulke gevallen had men dan ook het recht, chirurgisch in te grijpen. Maar zooals ik al gezegd heb : de eerste operaties waren niet veel meer dan experimenten. De resultaten, in zulke gevallen verkregen, dienden weer om ons een dieper inzicht in de normale en de ziekelijke werking van de milt te verschaffen.

"Wij zijn nu tenslotte zoo ver, dat wij weten, dat de groote zwellingen van de milt, zooals die, welke bij malaria ontstaan en waarbij de milt somtijds wel eens een gewicht van 3 kg kan bereiken, niet voor chirurgische behandeling in aanmerking komen. Met medicinale behandeling is in zulke gevallen veel meer te bereiken. Een geheel ander geval wordt het natuurlijk, wanneer een dergelijke groote malariamilt door een ongelukkig toeval scheurt, en een operatie dan de eenige levenreddende mogelijkheid is. Bij leukaemie, een ziekte, waarbij de milt sterk vergroot is, heeft men vroeger dikwijls de milt weggenomen. Sinds men echter tot het inzicht gekomen is, dat bij deze ziekte de milt niet de hoofdfactor is, maar dat leukaemie een z.g. systeemziekte is, waarbij de milt slechts een secundaire rol vervult, heeft men ingezien, dat van een operatief ingrijpen niet veel heil te verwachten is. 47

Sluiten