Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

LEVEN EN KARAKTER.

Laat ons weer beginnen met eene korte levensschets. Hoofdbron daarvoor is de biographie van zijn vriend Desmaizeaux 1). Deze Desmaizeaux werd in 1666 in Auvergne geboren en stierf in 1745 te Londen. H9 studeerde eerst theologie, later philosophie en geschiedenis. Op weg naar Engeland leerde lnj Bayle persoonlijk kennen, wat aanleiding gaf tot een hartehjke briefwisseling. Na Bayle's dood werd hem het schrijven van diens biographie opgedragen evenals hem de uitgave van diens gezamenlijke werken werd toevertrouwd, als gevolg waarvan o.a. in de jaren 1727-'31 in Den Haag

*) Als andere goede vrienden wil ik hier noemen den Parijschen advokaat Mathieu Marais, die hem de laatste jaren zijns levens goed op de hoogte hield van al wat er in de Fransche hoofdstad voorviel, al hebben beiden elkander nooit persoonlijk ontmoet. En verder zijn geestverwant Gédéon Huet, die in 1718 in den Haag stierf en uit eigen beweging een register op Bayle's woordenboek samenstelde, dat aan den tweeden druk daarvan werd toegevoegd.

Sluiten