is toegevoegd aan uw favorieten.

Bayle en Voltaire als mensch en als schrijver

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

philosophie en de geschiedenis aan de zoo juist daar opgerichte Ecole illustre, een soort van Athenaeum zooals er destijds ook in vele andere Hollandsche steden als Amsterdam, Dordrecht, Deventer en Middelburg bestonden. Terzelfder tijd was ook Jurieu, met wien hij in Sedan had samengewerkt, aan die school benoemd tot leeraar in theologische leervakken.

Zoo kan hij reeds in Dec. 1681 zijn intreerede houden en zijn lessen aanvangen. Juist 25 jaren lang zou hij verder zijn leven slijten in de stad Rotterdam. Znn eerste woning was gelegen op de Geldersche Kade; maar lnj woonde hier slechts een paar jaren en moest sedert dien tot zijn groot ongerief meermalen verhuizen, om ten slotte te overlijden ten huize van Mej. van der Mars op het Westnieuwlant. Maar ondanks dat langdurig verblijf in ons land leerde Bayle er toch geen Hollandsch. Voor zijn omgang, die zich bijna uitsluitend bepaalde tot Fransch sprekenden, was dat ook niet noodig; en ook al had hij in ons land, dat destijds onder Willem III vijandig gezind was jegens Frankrijk, een welkome gastvrijheid gevonden, zijn gehechtheid aan zijn geboorteland was daarmede niet verdwenen.

Al spoedig begint nu Bayle's schrijversloopbaan. In December 1680 namelijk was een komeet verschenen aan het uitspansel, die bij velen beroering had gebracht als een vermeend voorteeken van naderende onheilen en als een waarschuwing tot boetedoening. Die komeet gaf Bayle aanleiding tot het schrijven van een geschrift,