Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

servi qu'a redoubler les regrets d'avoir perdu un homme inimitable".

Bayle wilde een tijdschrift geven, bestemd voor heeren en dames die gaarne lazen zonder zelf geleerd te zijn, en hij wilde tegelijk ook de dorheid van een vaktijdschrift vermijden. De Nouvelles brachten een schat van bevattelijke mededeelingen over alle mogelijke aangelegenheden, die behandeld waren in nieuw uitgekomen geschriften; geen gebied bijkans van menschelijk weten werd daarbij over 't hoofd gezien. Begrijpelijk dan ook, dat het succes van het tijdschrift, door een zoo bekwame hand geschreven, zeer aanzienlijk was. Het werd verbreid over heel Europa en het bracht den schrijver niet slechts welverdienden roem, maar ook alge me ene bekendheid, en bracht hem in briefwisseling met een aantal vooraanstaande mannen op litterair gebied.

En eindelijk, last not least, de groote „Dictionnaire historique et critique" die, dadelijk na zijn ontslag als hoogleeraar met ernst aangevangen, hem bij het nageslacht meer roem bezorgde dan een zijner andere werken. In tegenstelling van zijn vroegere boeken verscheen dit omvangrijk werk al dadelijk onder znn eigen naam; zulks toch hadden de Staten van Holland als voorwaarde gesteld aan de uitgave. De eerste editie van 1697 in twee folio-deelen besloeg reeds 2746 bladzijden; maar reeds vijf jaren later, in 1702, verscheen een tweede druk, al was de verkoop in

Sluiten