Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dooi de mensch zich bij God volkomen veilig voelt, en niets anders begeert dan dat „zijn wil geschiede in hemel en op aarde".1)

Godsdiensten

Al naarmate God gekend, geëerd en gediend wordt, ontstaat een bepaalde vorm van godsdienst, zoodat men spreken kan, in het meervoud, van godsdiensten. Er zijn dan ook vele vormen van godsdienst. Er zijn godsdiensten, die God zoeken in een natuurverschijnsel, bijv. in den wind, het vuur of den donder, in de zon of de maan, in een boom of een steen. Dat zijn natuurlijk zeer zwakke vormen van godsdienst. Vele volken hebben in hun godsdienst vele goden tegelijk vereerd. Die godsdiensten vat men samen onder den naam veelgodendom (polytheïsme). De zuiverste godsdiensten kennen slechts één GOD, zij belijden het ééngodendom (monotheïsme). Zoo o.a. de Joodsche. de Mohammedaansche en de Christelijke godsdienst.

Het Christendom draagt zijn naam naar Jezus Christus, in wien het Christendom den door God gezonden Verlosser der menschheid ziet, die ons het zuiverst God heeft leeren kennen. Hem aan ons als Vader heeft geopenbaard en met Hem ons heeft verzoend als kinderen. Het Christendom is de hoogste openbaring, die de menschheid op godsdienstig gebied heeft ontvangen. Jezus zelf heeft gezegd: „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waren God, en Jezus Christus dien Gij gezonden hebt."2)

■) UL 6 : 10. 2) Joh. 17 : 3.

Sluiten