is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor geloofs- en zedeleer in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 13. De persoon van Jezus Christus

De laatste der profeten, Malachias, had voorspeld, dat de Messias weldra in den tempel verschijnen zou.i) en tevens had hij verzekerd, dat de Messias door een bode, een voorlooper, een heraut zou worden voorafgegaan, een profeet in de kracht van Elias.2) Met die verzekering eindigt het laatste profetische boek van het Oude Testament.

Die bode wasJohannesdeDo o per.s) Deze Johannes, zoon van den ouden priester Zacharias en van Elisabeth,4) trad op omstreeks het jaar 30 van onze jaartdling en preekte in den geest der oude profeten, het volk opwekkend tot boete en bekeering, want „het Koninkrijk Gods is nabij".6) Het volk hield hem aanvankelijk voor den Messias, maar Johannes verklaarde uitdrukkelijk, dat hij slechts zijn Voorlooper was. en dat zijn werk niets beteekende in vergelijking met hetgeen de Messias zou doen.«)

Tot dezen Johannes kwam Jezus van Nazaieth, de zoon van Maria, die een nicht was van Elisabeth, Johannes* moeder.7) Gelijk ieder, die naar Johannes' prediking luisterde, liet Jezus zich door hem doopen. hoewel Johannes zich aanvankelijk daartegen verzette, omdat hij in Jezus zijn meerdere zag.8) Bij den doop van Jezus sprak Gods stem: „Dit is mijn welbeminde Zoon, in wien Ik mijn welbehagen genomen heb",») en Johannes kreeg daarbij een openbaring van God, dat Jezus de Messias was,™) en daarna wees hij Jezus aan het volk aan met de woorden: „Ziedaar het Lam Gods, zie-

') Mal. 3:1.

2) Mal. 4 : 5.

3) Mt 11:10.

4) Lk. 1:5—25, 57—«0.

5) Mt 3 :1—12, Mk. 11 2—8, Lk. 3 :1—18.

•) Mt. 3:11, 11:11, Mk. 1:7, 8, Lk. 3.15, 16, Joh. 1:19—27.

3:23—31. ») Lk. 1:36. •) Mt 3:13—15.

•) Mt 3 :16, 17, Mk. 1:10, 11, Lk. 3 :21, 22. '•) Joh. 1:32—34.