is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor geloofs- en zedeleer in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze aardsche wereld. Door de hemelvaart ontvangen de discipelen de zekerheid, dat de Verrezene en Verheerlijkte nu waarlijk bij God is en de heerlijkheid bezit, die Hem van eeuwigheid toekwam.1) Hij kwam uit de eeuwige heerlijk» heid, Hij heeft zich vernederd in de aardsche menschelijkheid, maar nu heeft Hij ook die aardsche menschelijkheid medeopgeheven tot de eeuwige heerlijkheid.

Daarom hebben wij nu de zekerheid, dat ook onze verlossing zal uitloopen op heerlijkheid. God, die zijn Zoon in den hemel gezet heeft, zal ons met Hem mede doen zitten in den hemel en onze menschelijkheid aldaar verheerlijken.3)

In dien verheven staat is en blijft Jezus Christus de Verlosser der wereld. De uitdrukking ..gezeten aan de rechterhand Gods", is maar een menschelijke spreekwijze, om eenigszins de heerlijkheid en macht aan te duiden, die Jezus Christus nu bezit. Het wil hetzelfde.zeggen, als wat Jezus bij zijn heengaan sprak: „Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde."8)

Hij is de Verlosser. En nu zijn offer volbracht is, oefent Hij voortdurend zijn verlossende werkzaamheid uit door zijn Geest. Hij is nu de Hoogepriester, die voor God staat en voortdurend getuigenis geeft, dat de verzoening tusschen God en menschen geschied is. Hij is nu de Middelaar, die onafgebroken God en menschen bijeenbrengt en bijeenhoudt.4) Hij is onze Voorspreker,6) onze Borg,8) de Opperleidsman onzer zaligheid,7) de Aanleider en Voltrekker onzes geloofs.8) Hij is het Hoofd der kerk, die zijn lichaam is,9) en in Hem hebben wij de voortdurende verzekering, dat, waar het Hoofd is, ook het lichaam met al zijn ledematen eenmaal zal zijn.10)

') Joh. 17:5, 24.

*) 2 Kor. 3:18, EL 2:6, Ffl. 3 : 21. 3) Mt. 28:18.

*) 1 Tim. 2:5. Hebr. 8 : 1, 9 : 11—15, 24, 12 : 24. 5) 1 Job. 2 : 1. •) Hebr. 7 : 22. 7) Hebr. 2 : 10. o) Hebr. 12:2. ») Ef. 1 :22, 23, Kol. 1 : 18. >•) Rom. 12 :5, 1 Kor. 12 : 27, Ef. 4 :15. 16.