is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor geloofs- en zedeleer in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d.w.z. het waren de Apostelen, die de kerk van Christus hebben uitgebouwd door hun prediking en geesteskracht. Paulus zegt van de christenen, dat Zij zijn „medeburgers der heil igen en huisgenooten Gods, opgebouwd op het grondwerk der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de opperhoeksteen is, op wien het geheele gebouw, wel samengevoegd, opwast tot een heiligen tempel in den Heer, waarop ook gij medegebouwd wordt tot een woning Gods in den geest."1)

Een kerk dus, die apostolisch heeten wil, moet de kerk der Apostelen zijn. Zij moet de leer verkondigen, die zij predikten, of zooals het heet van de eerste gemeente te Jerusalem: zij moet „volharden in de leer der apostelen".2) Zij moet als het ware rechtstreeks de voortzetting zijn van die oudste christenkerk, die de Apostelen gegrondvest hebben; zij moet er door alle eeuwen heen aan verbonden zijn door geloof en leven, door haar ambtsinrichting en haar genadebemiddeling.

De apostoliciteit van een kerk zal daarom vooral tot uiting komen in haar vasthouden aan de traditie of overlevering. Een kerk, die haar leer afhankelijk stelt van hetgeen hare leden op een bepaald oogenblik voor waar houden, of die haar ambtsinrichting wijzigt naar eigen goeddunken, of die haar sacramentsbediening verandert of verkort naar eigen fantasie, en die dus niet zich afvraagt, hoe de kerk alle eeuwen door heeft geloofd, zich heeft bestuurd en haar sacramenten heeft bediend, van de dagen der Apostelen af, — zulk een kerk is niet apostolisch, maar een nieuwe kerk. Ongetwijfeld kan iedere kerk en ieder mensch in onmiddellijke aanraking leven met Christus door den heiligen Geest, maar de kerk heeft in al haar levensuitingen een sterk uiterlijke zijde, en daarin juist moet zij, door den band der eeuwen heen terug, verbonden blijven met de Apostelen en zoo met haar Heer Christus. Wij komen hierop in de volgende paragraaf terug.

Uit het laatstgezegde wordt ook duidelijk, dat apostoliciteit en katholiciteit nauw samenhangen. De katholiciteit legt

*) Ef. 2:19—22. *) Hand 2 :42.