is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor geloofs- en zedeleer in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor wij die rechtvaardiging verdienen? Neen, het geloof is de weg, waarop God ons tegemoetkomen kan, het is de eenig goede toestand, waarin God ons rechtvaardig maken kan. Grondslag onzer rechtvaardiging blijft de genade onzes Heeren Jezus Christus. Om zijnentwil worden wij door God als kinderen aangenomen. Uit genade worden wij zalig.1) Jezus Christus is overgeleverd om onze misdaden en verrezen om onze rechtvaardigmaking.2)

„Door de genade van onzen Heer Jezus Christus" — dat blijft staan. Dan begrijpen wij ook, dat er geen strijd behoeft te zijn tusschen het woord van Paulus: „de mensch wordt gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken der wet",') en dat van Jakobus: „het geloof is, indien het de werken niet heeft, in zichzelf dood".4) Paulus wil zeggen, dat wij niet om eenig goed werk van onzen kant door God gerechtvaardigd worden. Jakobus zegt, dat een geloof, dat zich niet uit in het doen van het goede, een dood geloof is. Beiden dus volkomen terecht. Paulus heeft bovendien het oog op den mensch die bekeerd wordt. Jakobus heeft het oog op den christen die bekeerd is. Wat den bekeerde betreft, zegt Paulus hetzelfde als Jakobus, nJ. „in Christus — d.w.z. voor hem die Christus toebehoort — geldt het geloof, dat door de liefde werkt",*)

De nieuwe of wedergeboren mensch

Voor den bekeerden mensch begint dan het nieuwe leven. Hij is Gods kind geworden.8) De heilige Geest zelf geeft aan ons hart dat getuigenis.7)

En dat nieuwe leven zet zich voort. Het heeft de belofte van eeuwig leven en zaligheid.8) Het opent heel den schat van Gods genade in Christus voor ons, waaruit wij steeds

') Hand. 15:11. Rom. 3 : 24, 5:17. 21. Ut 3:7. enz.

') Rom. 4:25.

3) Rom. 3:28.

*) Jak. 2:17.

») GaL 5:6.

«) Joh. 1 :12, GaL 3:26.

*| Rom. 8:16

•) Joh. 3: 16, 20:31. Rom. 8 : 17, GaL 4 : 7, enz.

8