Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich om niets bekommert, en tegen de lichtzinnigheid die alles luchtig opneemt en niets erg vindt; wie zoo is, stelt geen prijs op zelfkennis.

Hij moet vooral strijden tegen de zelfoverschatting, waardoor een mensch zich voor beter houdt dan hij is, en waarbij doorgaans anderen hem veel beter kennen dan hij zichzelf kent, zoodat die anderen hem nog uitlachen bovendien. De zelfoverschatting is daarom zoo gevaarlijk, omdat zij de verkeerde liefde voor onszelf is; zij maakt ons ijdel en hoogmoedig; de ijdelheid vergeet, dat alles wat zij heeft, van God ontvangen is; de hoogmoed is een vreeselijke zonde, want daardoor schuift de mensch ieder ander en zelfs God terzijde en zet zichzelf als een god op den troon.

Daarom is het goed, als een mensch zijn geweten onderzoekt, zich strikt eerlijk en streng rekenschap geeft van alles wat hij denkt en begeert en doet. De Apostel vermaant dan ook: ,,onderzoekt u zeiven", „een ieder beproeve zijn eigen werk".1) Vooral ten opzichte van God en zijn heiligen dienst, bij voorbereiding voor het ontvangen van 's Heeren heilig Avondmaal en andere sacramenten, geldt zijn waarschuwing: „dat de mensch zichzelf beproeve".2)

Het beste middel om tot zelfkennis te komen is het gebed, waarin men God bidt, dat Hij ons hart onderzoeke en doorgronde, opdat Hij ons leere, of er verkeerde wandel in ons is, en opdat Hij ons leide op den eeuwigen weg.3) Want Hij is het, die ons beter kent dan wij onszelf kennen; Hij alleen kan ons de ware zelfkennis leeren. „God is meerder dan ons hart en Hij kent alle dingen."4)

2. Wie zichzelf kent, moet zichzelf bewaren.

Zelfbewaring gaat uit van zelfwaardeering. Zichzelf waardeeren is: precies weten wat men waard is, niets meer er niets minder; dus zich niet hooger voelen dan men is,5)

1) 2 Kor. 13 : 5, GaL 6 : 4.

2) 1 Kor. 11 :28.

3) Ps. 25 (26) : 2, 138 (139) : 23, 24.

4) 1 Joh. 3:20.

5) Rom. 12: 16.

Sluiten