Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wiskundigen onder U zullen dit terstond kunnen beamen, wanneer ik er aan herinner, dat de bewegingsvergelijking voor elk der variabelen hier een lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde zonder bekende term is.

De vertragingstijd waarom het hier gaat, kan langer zijn dan de eenvoudige produktieduur van direkt te verbruiken goederen; ge* woonlik toch is met het maken van reorganisatieplannen en eventueel van bouwwerken e.d. meer tijd gemoeid. Zodoende zal men hier een cykliese beweging met achtjarige periode reeds kunnen zien resul* teren wanneer in mindere mate extra koopkracht wordt geschapen als bij geval (2) nodig is om een achtjarige periode te verkrijgen.

(6) Er is een andere wijze mogelik waarop de langere tijdsruimten welke met de produktie van produktiemiddelen gemoeid zijn, zich kunnen doen gelden, in welk geval golfbewegingen van ca. 8 jaar kunnen optreden wanneer in weer mindere mate extraskoopkracht wordt geschapen resp. opgepot. Om ook hier weer zo eenvoudig mogelik te zijn, beschouw ik dit geval eveneens volkomen geïsoleerd. Uitgaande van het eenvoudige geval dat ik het eerst onder Uw aan» dacht bracht, verander ik dit slechts in zoverre dat ik aanneem dat het goed in kwestie een gebruiksartikel in plaats van een verbruiks* artikel is. Dan zal n.1. het aanbod dat op de markt komt, niet gevormd worden door de produktie welke T tijdseenheden tevoren begon, doch door de produktie van alle daaraan voorafgaande tijdseenheden boven* dien; in totaal dus door alle produktie welke is begonnen tot op T tijdseenheden vóór het ogenblik van aanbieding. Behalve voor ge* bruiksgoederen met een eeuwigdurende levensduur geldt dit ook voor gebruiksgoederen met een beperkter levensduur, wanneer de buiten* gebruikstellingen slechts zonder schommelingen verlopen. Het resul* taat van synthetiese bewerking der aldus onderstelde analytiese samenhangen is dat hier schommelingen kunnen optreden met een periode van omstreeks viermaal de vertragingstijd tussen prijs en aan* bod, die we steeds T hebben genoemd.") Bij de veronderstelling der wisselende koopkracht kan men weer langere perioden aantonen. Zodoende vormt deze mogelikheid een verdere benadering van de werkelikheid. Belangwekkend is bij dit geval wederom dat niet bij alle denkbare numerieke waarden der uitgangsgegevens schomme* lingen optreden. Behalve, zoals in ons allereerste geval, gedempte en ongedempte schommelingen (incl. negatief gedempte) zijn hier ook eenzijdig gerichte bewegingen mogelik. Al weer zou het moeilik zijn om hier door redenering duidelik te maken dat er soms wel, soms niet schommeling uit resulteert en door kleine veranderingen in de struktuur een golfbeweging in een eenzijdige beweging kan overgaan.

(7) Aanmerkelik langer tijdvakken ten slotte kunnen in onze sche* ma's hun intrede doen, ook zonder de veronderstelling van de sterk

Sluiten