is toegevoegd aan uw favorieten.

Fascisme en marxisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verschillende machten zich tot individueel één-zijn foyeeren, als de spits, het hart, het middelpunt van de geheel» volks-gemeenschap, de eerste heer en eerste dienaar daarvan.

In deze organisatie is logisch elk dezer drie machten de totaliteit der drie machten in dier voege, dat:

1) in de wetgevende macht op georganiseerde wijze de vele op het algemeen belang der geheele betrokken volksgemeenschap gerichte wilsuitingen van alle werkelijke personen in den staat, inklusief dus van die der uitvoerende macht (hier ook als raadgevende macht van deskundigen) en die van den voorste (die immers ook tot het volk behoort) zich in den éénen voorste foyeeren tot een sub- en objektief ik-wil, di. tot den staatswil, die zich weder door middel van de uitvoerende

voudig naar de uitkomst van dien strijd zich pleegt te richten, dan is de invloed van het staatshoofd naar buiten nauwelijks waarneembaar en dan vindt de gedachte ingang, dat het verschil met den staatsvorm der republiek ten slotte zoo groot niet is, en dat de laatste vorm voordeelen heeft door de vrijheid van keuze.

Gij zult U herinneren, dat ik herhaaldelijk op het groote voordeel heb gewezen, op het element van vastheid in de erfelijke konstitationeele monarchie, op het voordeel, dat het staatshoofd is zonder politieke richting, dat het is zonde r ekonomische belangen en aspiraties, terwijl bij een wisseling van partikulieren in het ambt van president eener republiek geen waarborg is te vinden voor een krachtens historische traditie verheven zijn boven politieken en socialen partijstrijd.

Dit alles gold reeds in een tijd van rust, <— maar ziet thans de wereld aan!

Monstert de republieken of een gehandhaafde monarchie, waar de vorst een capitis deminutio moest ondergaan. Geeft uw aandacht aan de tweevoudigheid der gewapende machten in sommige landen, let op de wisseling van staatshoofden en op het gewoel van de partij schappen om hen heen. Gij gevoelt het: wat ons vroeger een voordeel scheen, is thans geworden een onmisbaarheid. Onder den invloed van de maatschappelijke en sociale nooden zijn de geesten woelig geworden. Wij leven in een chaos van politieke, sociale en ekonomische experimenten, men schreeuwt om proefnemingen, proefnemingen schijnen bevrediging en verzadiging te geven, onafhankelijk van de uitkomst; ofschoon wij veel meer ongunstige uitkomsten zien dan bevredigende: als het maar radikale verandering is, is het goed.

Onder deze omstandigheden is het voor Nederland van niet te onderschatten waarde, dat er vastheid is in de positie van het staatshoofd vooreerst, en ten tweede dat ons volk aan het hoofd van den Staat ziet een vrouw van ongemeene geestkracht, één met haar volk; die slechts één taak begeert te vervullen: met geheel haar sterke persoonlijkheid te waken voor het welzijn van haar volk."