is toegevoegd aan uw favorieten.

Fascisme en marxisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(in ons werkzaam en van zich bewust als ons weten van God, van plicht, van het goede en ware) en zijn „ideologieën", zooals die zich in ons bewust worden in dat weten, is het oorspronkelijke, het absolute eerste, de alfa en omega.

Het is nog geen erg diepe wijsheid, die weet, dat er aktie en reaktie is, en dat de mensch door zijn omgeving wordt veranderd en dat hij omgekeerd zijn omgeving verandert. Blijft men hierbij staan, dan is dat een volstrekt begriploos doen, omdat juist deze wisselwerking zeker eerst begrepen wil worden, hetgeen geschiedt door beide zijden te leeren kennen als faktoren (momenten) van een derde, dat dan eerst het begrip der wisselwerking is. Hegel: „Beschouwen wij b.v. de zeden van het Spartaansche volk als uitwerksel van zijn staatsinrichting, en zoo omgekeerd deze als uitwerksel zijner zeden, dan moge deze beschouwing ongetwijfeld juist zijn, — maar deze opvatting waarborgt geen laatste bevrediging, omdat daardoor inderdaad noch de staatsinrichting, noch de zeden van dit volk worden begrepen, hetgeen slechts daardoor geschiedt, dat die twee en evenzoo alle overige bizondere zijden, welke het leven en de geschiedenis van het Spartaansche volk vertoonen, gekend worden als in dit begrip gegrond."

Begrip nl. van het wezen der wereld-in-en-om-ons, begrip van de wereld regeerende Idee, hier als sociale geest, de ware gemeenschapszin, die zich als staat heeft georganiseerd.

Daarom is het marxisme godsdienstloos, ja anti-religieus in zijn historisch-materialistischen grondslag, zooals wij dat in Rusland in praktijk hebben gezien.

In „Het beginselprogram der S.D.A.P." door den marxist Dr. H. B. Wiardi Beekman, uitgegeven door „Het instituut voor arbeidersontwikkeling" vindt men omtrent het historisch materialisme o.m. het volgende:

„Dit onderdeel van de Marxistische leer was één van de omstreden punten, die met opzet niet in het „eenheidsprogram" [het huidige beginselprogram der S.D.A.P.J zijn opgenomen. Toch ligt aan het program de historisch-materialistische methode van maatschappijbeschouwing ten grondslag. Daarom is het noodig, er hier een enkel woord over te zeggen... Volgens het historisch-materialisme, nu, zijn alle veranderingen in de menschenmaatschappij ten slotte afhankelijk van de wijziging der productieverhoudingen. — Ook de „ideologieën", de opvattingen der menschen over de vragen van recht, moraal, wetenschap enz. veranderen in samenhang met de verandering productieverhoudingen. Wat niet uitsluit, dat ook deze ideologieën — men denke bijv. aan de wetenschap — weer omgekeerd, (in „wisselwerking"), eenige invloed op de productieverhoudingen uitoefenen."

„De term „materialisme" heeft het de tegenstanders gemakkelijk gemaakt, deze maatschappijbeschouwing als plat en minderwaardig voor te stellen. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat dit aUerminst juist is; met direct, persoonlijk, materieel eigenbelang heeft het historisch materialisme niets te maken. .. .Ten slotte nog één opmerking. De historisch-materialistische maatschappijbeschouwing ligt ten grondslag aan den gedachtengang van het program. Toch bestaat er hieromtrent geen eenstem-