is toegevoegd aan uw favorieten.

Fascisme en marxisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der rijken en dien der armen), dat onder de regeeringen, de slechte staats-gestalten der Tsaren eeuwenlang ontzettend gekweld was, barstte de bom reeds 1% jaar voordat Duitschland zich bij wapen-stilstand den Hen November 1918 overwonnen gaf.

Reeds in Maart 1917 namelijk had de revolutie in Rusland plaats, die Tsaar Nikolaas II van den troon stootte en eerst het gezag in handen gaf aan de liberalen (Kerensky). Eenige maanden later echter, in de Oktober (November)-revolutie 1917 gelukte het Lenin en Trotsky door middel van een staatsgreep en begunstigd door de verdeeldheid der tegenstanders het gezag in handen der bols jewiki te leggen onder leiding van de kommunistische (uiterst links socialistische) raden van arbeiders, soldaten en boeren (sovjets)1). Zoo ontstond de sovjet-republiek, welke genoodzaakt was (daar het leger een tuchtelooze bende was geworden) eind 1917 een wapenstilstand te sluiten met de Centralen, den 3en Maart 1918 gevolgd door het vredesverdrag van Brest-Litowsk, waarbij I^nin bereid bleek een groot deel van Rusland op te offeren, indien slechts zijn regeering aan het bewind zou blijven. „Het is moeilijk in de geschiedenis een vredesverdrag te vinden *), dat met den schaamteloozen roof-vrede van BrestLitowsk vergeleken kan worden. Hoe onschuldig en mak ziet het

>of kozakkenlegers of revolutie-legers in Berlijn zouden binnentrekken. vHet resultaat zou hetzelfde zijn; elk denken zou met den dood ^•bestraft worden".

? *) Het Russische kommunisme noemt zich het ware marxisme. En l al zijn beide soms als water en vuur, waar de sociaal-demokratie wat ; haar taktiek betreft, geleidelijk de scherpe kanten verloor en uiterlijk i- veelal een anti-revolutionnaire hervormings-partij scheen te worden, terwijl V- het starre kommunisme (dat niet alleen de produktie-middelen wil sociaf liseeren evenalsde sociaal-demokraten, maar ook denpartikuliereneigendom ' van gebruiksgoederen wil afschaffen) revolutionnair in wezen en in taktiek ' bleef — toch zijn beide van éénzelfde materialistisch, ma^Xistisch wezen, begrijpelijk omdat dit wezen in de 19e eeuw geboren werd uit en als reaktie tegen de menschelijke ellende en armoede, veroorzaakt mede door een al te win-zuchtig en losbandig produktie-stelsel onder een politiek van „laisser faire", — geboren in de massa, die voor een groot deel ont-kerstend was en voor het verlies van den troost van het geloof aan een hiernamaals, gelooven wilde aan een toekomstigen hemel op aarde, een heilstaat voor haar klasse,—en voor het verlies aan den bflbel Marx s lj„Das Kapital" tot bijbel maakte. r—r af) *) Zie Dr.B.Raptschinskyin zijn, .Geschiedenis der Russische revolutie ,

1930.