Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het groote verschil in breedte duidelijk zichtbaar -— waar nu het fietspad is, liep vroeger met dezelfde breedte de straatweg!

Aan de overzijde van het kanaal is de weg belangrijk verbreed en verbeterd; daar de bebouwing daar veel ruimer was opgezet, was er voldoende mogelijkheid, om aan de eischen van het steeds groeiende verkeer te blijven voldoen. Toch is in het uitbreidingsplan een groote, breede weg opgenomen als directe voortzetting van de zuidelijke, die door het polderland rechtstreeks naar Beverwijk zal voeren. In aansluiting op het zuidelijk tracé werd van het dorp Velsen langs de zuidelijke oever van het kanaal een breede betonbaan aangelegd, die de directe verbinding met Amsterdam moet tot stand brengen. Deze is nu gevorderd tot Zijkanaal C, waar een nieuwe brug werd gebouwd. De verbinding vond vóór dien plaats öf van Velsen over de smalle zuidelijke weg langs het Noordzeekanaal, die nu voor een deel nog gebruikt wordt, öf van Santpoort over de smalle dijken via Spaarndam en Halfweg öf over Haarlem, zoodat deze nieuwe weg wel een groote verbetering brengt. Dat er aan de Noordzijde van het kanaal geen doorgaande wegen zijn, staat in verband met de aanwezigheid van een fort in de Z. Wijkermeerpolder. Behalve deze primaire heirbanen zorgden andere wegen voor de verbinding der verschillende dorpen en buurten onderling, en voor hun aansluiting op het groote wegennet. De voornaamsten zijn: de weg Bloemendaal — Jan Gijzenvaart — Santpoort; Bloemendaal — Duin- en Kruidberg — Westerveld — Driehuis; Santpoort — Huis te Velsen —> Driehuis; Driehuis — IJmuiden Oost — IJmuiden; Driehuis — Velserbeek — Velsen; Velsen Noord — Rooswijk — Wijk aan Zee en — Fabrieken. Door de aanwezigheid van de Papierfabriek en een groote bocht in de spoorweg Haarlem — Uitgeest kunnen de wegen, die ten Z. van het kanaal daarop stuiten, aan de overzijde niet doorgetrokken worden. Daar een gewone brug niet aanwezig is, en meerdere overzetmogelijkheden te duur zijn, gaat al het rijverkeer van IJmuiden, IJmuiden Oost, Velsen (met inbegrip van alles, wat direct uit het Z. komt), over het stoompontveer, dat een geregelde — zij 't ook niet altijd

Sluiten