Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuiver Plaatsel. Fondsbelast. Zuiver Plaatsel, Fondsbelast.

Inkomen Ink. belast, (z. opcenten) Inkomen Ink, belast, (z. opcenten)

f1000 f 4.69 f 1.— f 5000 f 243.11 f 114.—

1200 11.76 5.— 10000 615.65 340,—

2000 47.81 18.— 20000 1391.67 936.—

2500 76.09 33.— 100000 7550.67 5736.—

Voor de grootere gezinnen worden de verschillen kleiner, naarmate het inkomen stijgt, wat belangrijk is, daar het bedrag voor kinderaftrek hetzelfde blijft. Uit de tabel blijkt, dat de belastingdruk aanmerkelijk minder is, terwijl tqch de progressie blijft bestaan. Intusschen kan dit voordeel door de hoogte der opcenten weer gedeeltelijk worden vernietigd. Dit moet daarom temeer gevreesd worden, omdat de werkloosheid sterk toenam. Einde 1930 waren er 425 werkloozen in de gemeente, welk getal eind 1931 reeds was gestegen tot 1705; dit is een vermeerdering van 223 %, buiten beschouwing gelaten de werklooze zeevisschers en havenarbeiders, die tot Nov. 1931 niet werden ingeschreven bij de gemeentelijke Arbeidsbeurs, maar bij het Fonds voor Sociale Voorzieningen; eind 1931 bedroeg hun getal 314. Ook de uitkeering voor de werkloozensteun ging van 1930 op 1931 met een sprong omhoog — van f 26931.68 op f 227.668.61; d.w.z. van 1.14 % op 7.95 % van de totale begrooting der gemeente; gemiddeld per week bedroeg de uitkeering in 1930 f 575.61, in 1931 f 4378.22. Daartegen is geen enkele gemeente opgewassen, al is zij financieel nog zoo krachtig. Dat is nu met de Gemeente Velsen niet bepaald het geval, zoodat de invloed van de crisis zich hier wel zeer sterk doet gevoelen. Gedurende het jaar 1932 groeide de werkloosheid gestadig, doordat steeds meer bedrijven ophielden te werken of sterk inkrompen. Eind Juni bedroeg het totaal aantal werkloozen 2193; eind Juli 2345, eind Augustus 2275. De toestanden werden vooral nog verscherpt door het feit, dat er in 1931 en 1932 bijna geen seizoensverbetering intrad voor de bouwvakken en de visscherij, gelijk dat in 1930 nog wel het geval was geweest. Vooral de visscherij heeft het zwaar te verantwoorden en daardoor worden velen ih de bedrijven, die van de visscherij geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn, eveneens getroffen. De positie van de productiegroep is dus niet alleen

Sluiten