Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezin berekenen, zoodat nu ook vrij zuiver de uitgaven per verbruikseenheid voor de verschillende posten van het budget kunnen worden vastgesteld. Op enkele oneffenheden in deze methode, welke een strenge vergelijking in de weg staan, moge nog gewezen, worden: de persoonlijke overtuiging speelt een voorname rol bij de keuze van de voeding en de persoonlijke smaak bij die van huis en kleeding. De mate van zuinigheid der huisvrouw is een niet te verwaarloozen factor, die beslist over het verbruik van gas, water, electriciteit, brandstoffen, kruidenierswaren. Vaste posten zijn: belastingen, huur, contributies, kranten, verzekeringen, schoolgeld; hiervan kunnen alleen de belastingen, in geval van financiëele moeilijkheden tengevolge van ziekte of werkloosheid, worden uitgesteld, terwijl van schoolgeld ontheffing kan worden verkregen. Op de andere vaste posten kan echter niet bezuinigd worden; men kan ze alleen afschaffen.

Er werd reeds op gewezen, dat durende verlaging van de inkomsten, i.c. het loon, verlaging van het welvaartspeil tengevolge heeft. Uit de resultaten van het budgetonderzoek kan men o.i. hoogstens afleiden, of verdere verlaging van dit peil mogelijk — om niet te zeggen: gewenscht — is in verband met de taak, die de productiegroep in het maatschappelijk leven heeft te vervullen; een beoordeeling van de stand van het loonniveau als zoodanig komt hier niet aan de orde. De budgetten, die tenslotte in ons bezit kwamen, waren afkomstig van gezinnen, die speciaal met het oog op nauwkeurigheid en geschiktheid werden uitgekozen, met behulp van de heeren Dufour, Bedrijfsingenieur van de Papierfabriek, Demmers, Chef der Sociale Afdeeling van de K. N. H. S., en Brandsteder, Secretaris van de IJmuider Federatie van Arbeiders in het Visscherij- en Transportbedrijf. Voor de land- en tuinbouw vonden wij zelf na eenig zoeken enkele personen tot helpen bereid. Afzonderlijke vermelding verdient het, dat de heer Brandsteder zelf voor ons 10 budgetten verzamelde bij leden zijner organisatie, uit verschillende kringen van de visscherij; daardoor is het aantal budgetten daaruit het grootst. Het onderzoek beperkte zich tot arbeidersgezinnen. Nadrukkelijk worde nogmaals betoogd, dat het getal der deelnemers te klein is, om

Sluiten