Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevolking: de boeren hebben geen huur te betalen, daar die in de pachtsom is inbegrepen. De verzekering komt onder de fabrieksarbeiders veel geregelder voor op het budget dan onder de visschers. Levensverzekeringen zijn hier zeldzaam; men bepaalt zich tot zieken- en begrafenisfonds. Van de 15 normale gezinnen waren 9 in een ziekenfonds, 7 in een begrafenisfonds, 6 in beide. De boeren doen niet aan dergelijke verzekeringen, wel hebben zij vaak een bedrijfs- en ongevallenverzekering. Radio komt bij de onderzochte gezinnen weinig voor, bij de werkloozen is dat één der eerste dingen, die worden opgeruimd. Het gemiddeld loon is bij de visscherij lager, dan in de industrie. Wat is nu het algemeene beeld, dat uit deze enkele gezinnen naar voren komt? In de eerste plaats mag hier natuurlijk niet gegeneraliseerd worden: 19 gezinnen van de 10.581 is inderdaad een verdwijnend klein aantal. Onze algemeene indruk is: er wordt geleefd, hier wat ruimer, daar wat zuiniger, maar allen moeten rekenen om er te komen. Voor sparen is weinig gelegenheid (vgl. p. 76 v.), integendeel moeten in deze tijd de spaargelden reeds worden aangesproken, ook door de nog werkenden. Het land- en tuinbouwbedrijf heeft zwaarder te lijden dan de visscherij; het minst getroffen werd de industrie. Wel waren de werkloozencijfers van eind November verre van bemoedigend:

27 September 29 October 26 November 3 Dec.

Bouwvakken 521 582 618 605

Metaalbewerkers 354 370 385 375

Visschers 259 170 176 219

Havenarbeiders 118 120 104 118

doch in de visscherij is, vergeleken bij eind September, althans eenige vooruitgang te bespeuren, waarvan de havenarbeiders, die een goede barometer vormen voor de toestand in het visscherij bedrijf, mede profiteeren; de bouwvakken en metaalbewerkers toonen nog geen vooruitgang. Begin December was deze opleving bij de visscherij alweer voorbij, daar het contingent Nederlandsche visch voor Frankrijk toen was uitgeput. In Januari is een dergelijke opleving te verwachten, als de nieuwe termijn van het Fransche contingent ingaat.

De malaise in land- en tuinbouw uit zich niet in werkloos-

Sluiten