Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vischlossers zoeken werk in één van de takken van het visscherij bedrijf; in verband met de afgeslotenheid van het vischlosbedrijf kunnen zij daar slechts bij uitzondering geplaatst worden. In de andere takken (vischknecht, kolenwerker, enz.) volgen de zoons meestal de vader. De dochters komen in de huishouding, doch velen gaan ook naar de fabriek (chocolade-, zeep-, conserven-fabrieken), enkelen naar kantoor of winkel. In de visscherij is in IJmuiden voor haar geen plaats meer; het bedrijf is bijna geheel gemechaniseerd.

Industrie. De visscherijbevolking woont in IJmuiden en in het westelijk deel van IJmuiden Oost, dus rondom de havens. Zij onderscheidt zich door haar ruwer karakter van de overige arbeidersbevolking, die vnl. bestaat uit fabrieks-, gemeente- en bouwvakarbeiders, metaalbewerkers, enz.. Bij de bespreking der beroepen bleek reeds, dat de arbeiders van de K. N. H. S. vnl. in IJmuiden Oost wonen, die van de Papierfabriek vnl. in Velsen Noord, gelijk ook uit het kaartje en de tabel moge blijken.

Afkomstig uit: Pap.fabr. K.N.H.S.c.a. Afkomstig uit: Pap.fabr. K.N.H.S.

Velsen Noord 42.7 1 2Ï~8 Beverwijk il? 17.—

IJmuiden Oost 23.1 28.4 Wijk a/Zee en 9.3 17.9

Duin

Velsen 3.9 0.6 Heemskerk 1.2 2.2

IJmuiden 0.9 7.5 Haarlem 2.5 2.9

Santpoort 19 0.5 Van elders 0.5 1.2

Jan Gijzenvaart 0.5 —

Gemeente Velsen! 73.— 58.8 |Buiten de Gem. 27— 41.2

Op het kaartje van de dagelij ksche migratie van fabrieksarbeiders stellen de kolommen voor: het %, fabrieksarbeiders, dat van beide fabrieken in ieder dorp woont; deze % worden in de tabel vermeld. Beschouwen wij eerst het kaartje, dan blijkt de afstand tot het werk invloed uit te oefenen op de keuze van de woonplaats: IJmuiden en IJmuiden Oost liggen dichterbij de K. N. H. S.; Velsen Noord en Velsen bij de Papierfabriek. Verreweg het grootste aantal der arbeiders in de gemeente Velsen woont in de jonge nederzettingen (resp. 68.8 % en 50.2 %) — deze groeiden, gelijk wij zagen, juist mede onder invloed van de industrieële ontwikkeling. Het deel der bevolking, dat in

Sluiten