is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de sociaal-geographische kennis der gemeente Velsen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt dus door de betrekkelijke onveranderlijkheid van Velsen in ongunstige zin beïnvloed.

Het aantal gezinnen is voor de onderdeelen der gemeente evenmin te vinden; voor de verschillen in het aantal gezinnen per woning, die er ongetwijfeld zijn, gezien het verschillend karakter der deelen, bestaan dus geen statistische bewijzen. Wel geeft de Volkstelling het aantal inwoners in de afzonderlijke dorpen, zoodat dewoondichtheid, d.i. het aantal inwoners per woning, berekend kan worden. Daar de dubbele bewoning te weinig voorkomt om op dit cijfer een belangrijke invloed te hebben, kan men deze woondichtheid ongeveer als overeenkomend met de gemiddelde gezinsdichtheid beschouwen. Deze werd voor 1 Jan. 1931 berekend op 4.26 (p. 58), door het aantal gezinnen te deelen op het totaal aantal inwoners der gemeente. Bij de samenstelling van onderstaande tabel betreffende de woondichtheid in de onderdeelen der gemeente werden alle gestichten en instellingen met hun inwoners buiten beschouwing gelaten, evenals de varende schepen. Hierdoor werd een zuiverder beeld verkregen: immers dergelijke ,,verzamel"-woningen hebben een groot aantal inwoners, terwijl zij als één bewoond huis geteld worden (vgl. Pet. Mitt. Erganzungsheft 204, 1929, p. 40). Op deze wijze kwam de volgende tabel tot stand:

Bewoonde Woondichtheid

jgjQ huizen, Leeg Aantal per woning

schepen, staand inwoners zonder j met wagens, keten inbegrip d. leegst, huizen

Velsen N. en Velsen 1596 50 6672 4.18 4.05

IJmuiden en IJ. Oost 6731 475 27.848 4.14 3.39

Driehuis 260 35 952 3.66 3.26

Santpoort en J.G.vaart 1171 53 4453 3.78 3.63

Hofgeest 51 10 232 4.55 3.80

Gemeente Velsen 10.048 638 407.26 4 05 3.81

De invloed der gestichten enz. moge blijken uit de vergelijking van de (gemeente-)cijfers 4.05 (woondichtheid zonder gestichten enz.) en 4.17 (idem met inbegrip der gestichten enz.): het gemiddelde dichtheidscijfer van deze „verzamelwoningen" bedraagt 41.—! Het cijfer voor IJmuiden en IJmuiden Oost doet de invloed van het aantal leegstaande woningen goed uitkomen; in het feit, dat de ge-