is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

e. Blijckt by den ] commissien daer af gegeven ende beae- ^ ghelt die weder ghe-

1558. j

(

]

(

(

] (

]

d. Blijct by brieven aen den Conink gesonden den XXIII Julij Anno 1561.

e voren hadden opgheseyt de staten ons gegunt van te vesen Raet van Staten ende insgelijcx hooft van den financiën c; de welcke nochtans so seer wel dienden om te vinnen de herten der lieden ende het aenhanghen van dien Staten (Ja van selfs ons in handen waren ghenoech stellende de Overheyt ende bewindt Van alle saken, nadien wy ghewilt) ende metten welcken sommighe andere ïen so wel tot haren profijte weten te behelpen. Maer wy lancken God, dat onse meyninghe so verre van sulcken voornemen is verscheyden geweest, dat wy d' een ende 1' ander der voorschreven Staten hebben weder gestelt in [landen van sijnder Majesteyt, na dien wy daar inne niet ïn consten soo goede diensten ghedoen, als wy wel hadden begeert door de beletten der selver andere. Niet te min na lien sijn Majesteyt om het selve ons verdraghen ende weder seynden van onsen commissien niet en liet ons iicwils in den raetslaghen te roepen, soo hebben wy ons ^hequeten na onse vermogen om te raden tghene ons dochte bequaem te wesen voor den dienst van sijnder Majesteyt ende welvaren van den Lande ende was ons eenen grooten hertsweer, dat wy sagen, datter twee oft dry de goede meyninghe van sijnder Majesteyt so wisten te verdrayen. Even wel na dien sijn Majesteit (ghemerckt bebbende al dien tijt geduerende de oprechticheyt onser bandelinghe ende de ghewillicheyt ons diensts) wesende in Zeelandt om te varen na Spaengien, ons anderwerf grootelijck voorhielt te willen weder aenveerden den staet van raet van Staten, hebben wij daer inne ons onderdanich ghetoont, na dien wy eerst hadden seer ghesocht des verdrach te hebben: Maar als wy daer na aenmerckten, dat de saken weder op d' oude ghinghen ende anders dan sijn Majesteyt ons hadde hope ghegheven, soo hebben wy omtrent twee jaren daer na d wederom versocht ontslagen te wesen; ende siende, dat men in alle manieren het Landt wilde brenghen in slavernije (dwelck eenighe heeten vol-

opsegghen = afstand doen van.