is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volcht (als men int werck heeft willen brenghen het ghene dese fijne Raetslieden syner Majesteyt hadden wijsghemaect, die oock dieshalven behoorden gestraft te worden), de welcke men nochtans als nu gheerne soude schudden van des Cardinaels halse om Ons daermede te belasten, hoe wel sonder eenighe verwe oft schijnsel.

Ende hoewel by vele hystorien wort bevonden dat dickwils door veel mindere oorsaken toeghecomen zijn vele veranderinghen, onrusten ende oproeren, soo ist nochtans ghebeurt, dat dese selve oorsaken onder een volck so genegen ende toegedaen synen Heere ende Prince, alnoch niet en volbrochten haer ghewoonlicke ende ghemeynlijcke werckinghen ende operatien, uut dien dat men verhoepte dat de Staten van den Lande (aengename wesende door de diensten ende ghetrouwicheden, ghethoont in den voorgaenden oorlogen) sulcken meyninghe ende voornemen van syne Majesteyt souden moghen omkeeren ende dat de Coninck voeghende sijn raetslaghen na den tijt ende volgende hare Contracten ende Privilegiën eer soude beletten ende verlaten, ter bede van synen so goeden ende getrouwen Ondersaten, alle nieuwicheden ende int bysonder den voortganc van den Bisdommen, Inquisitie ende strafficheyt der Placcaten, dan ten appetijte ende ingheven van eenen vreemdelinck ende eenighen onbekenden lieden op stellen so ongehoorde nieuwicheden teghen de ghelegentneyt des tijts, tegen de Privilegiën van den Lande, tegen sijn geloften ende in effecte tegen de natuere selver, gemerct de onrusten in den selven tijde opgheresen in Vranckrijck uut oorspronck van ordonnancien ende Placcaten genoech ten selven eynde loopende, hoewel noehtans Vrankrijck niet en is so seer ghehanteert, noch van allen canten besloten ende becinghelt van Landen volgende andere Religie dan de Roomsche als zijn de voorschreven Nederlanden.

Te meer oock, dat aireede uutlandige Eertsbisschoppen ende Bisschoppen van den Rijcke haer begonden van de

hanteeren = bezoeken.