is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m. In Augusto 1562.

DE HEERE VAN MONTIGNY IN SPAENGIEN.

voorschreven nieuwicheden te heclagen uut dien dat sy door de oprichtinghe der nieuwer Bisdommen werden vereert in hare Jurisdictie ende Bisdommen, bysonder oock dat syne Ma. gheen ander voordeel daer bij en conde ghenieten dan dat hy sijn Overheyt stelde in handen der geenre, dier professie opentlijck uutwees hem niet te willen bekennen.

Om dese ende meer andere redenen, die elck hemselven voornam na het begrijp sijns verstants ende bysonder door de hope, die so wel de Landen int generael als elck int particulier hadden in der goetheyt des Coninx, uut dien dat sy soo wel by syne Majesteyt als syne voorsaten altijt hadden gehandelt gheweest met recht ende redelijcheyt ende na uutwijsen der Rechten van den Lande; mitsgaders oock, dat sy ghewoonlijck waren by dachten ende requesten te verthoonen het ghene daer sy haer in beswaert vonden, so hebben sy wederom denselven voet wel willen volghen ende syne Majesteyt waerschouwen van den voorschreven nieuwicheden ende te kennen gheven het quaet datter waerschijnlijck gheschapen was uut te volgen, so verre corts daer in niet versien en werde.

Midts den welcken van wegen der Regente ende der Heeren wesende in den Rade van Staten (dewelcke de Cardinael altijt sustineerde, soo voorschreven is, dat ghelijckelijck met hem behoorden belast te worden van allen inconvenienten dier mochten ghebeuren) aen den Coninck te poste ende in haesten is gesonden m de Baenderheere van Montigny, Ridder van der Orden met last ende instructie van te verthoonen den Staet ende benautheyt van den Lande, mitsgaders den generalen afkeer, die men hadde teghen de voorschreven nieuwicheden; het welck dede schorssen alle voordere ende particuliere dachten ende verthooninge van den Edelen wesende van den Staten van den Lande, midts dien sy verhoepten, dat door het ghene dat syne Majesteyt opte selve verthooninge soude

hem voornemen = sich voorstellen.