is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achterblijven der Inquisitie. Van welcken twee saken men opentlijck sach ende bevonde by experiencie ende metter daet (so by den exemple van Vranckryck ghelijck voor yerhaelt is, als andersins) dat ghelegen was ende gantschelijck hinck de onruste oh stillicheyt des volcks, den welcken oock daerom (ende niet onser ghepretendeerder ambjtie) behoort toegeschreven te worden al tghene, dat daer na ghevolcht is. Tot welcken eynde oock hebben vergadert gheweest ' dry Bisschoppen, dry Theologiennen, dry Rechtsgheleerde ende dry Canonisten, de welcke oock hen advijs hebben gegeven opte voorschreven versuetinghe, maer het selve hen goetduncken ghesonden wesende aen den Coninck, hoe wel het noch seer rigoreux was, nochtans soo en heeft sijn Majesteyt door ingeven van den Cardinael voorschreven ende andere tot omtrent sijn ooren wesende totten selven noch totten voorgaenden verthooninghen gheen acht met allen ghenomen;

Maer heeft int eynde van den Jare 1565 expresselijck ghewilt ende bevolen, dat men sonder voorder swaricheyt soude voort varen tot inleydinghe der voorschreven nieuwer Bisschoppen, die noch niet in haer possessie en waren gestelt, eensamentlijck tot vercondinghe der besluytingen des Conciliums van Trenten; insgelijcx den Inquisiteurs ende Kettermeesters gunnen ende geven de macht ende authoriteyt die hen na den geestelijcken ende wereltlijcken Rechten toebehoorde ende daer en boven procederen tot executie van den Placcaten metter daet in aller strafficheyt ende na het inhoudt van den selven.

Waer af ter stont aen allen den steden werden ghesonden Copyen ende Extracten, 1 inhoudende des voorschreven is ende hen belast ende bevolen hen te voeghen nae den wille ende bevel van syne Majesteyt; het welcke is gheweest de tweede ende Principaeltste oorsake van de veranderinghen, onrusten ende inconvenienten sedert ghe-

>. In den lomer Anno 1565.

DE RESOLUTIE DES CONINCX, ANNO 1565.

t. Blijct by d'extract van des Conincx brieven alom gesonden by brieven Tin der Regente, den 18 Decemb. 1565.

rigoreuse = nadrukkelijk, eensamentlijck =s tegelijkertijd.