is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Blijct by dc

requeste van den

Edelen, metter antwoorde.

HET VERSUECK DER EDELEN.

laten, besonder soo verre te besorghen waer, dat daer uut eenighe ongehoorsaamheyt soude volghen.

In welcke onse opinie wy des te meer werden gesterckt uut dien, dat de voorschreven geconfedereerde hen geensins en thoonden hardtneckich ofte om met ghewelt uuterlijck te willen vercrijghen hen begeerte, maer baden' alleen dat sijn Majesteyt (die sy seyden gheabuseert te zijne door eenige die onder den name ende decksel van der Religiën sochten te versaden hen eyghen grootsheyt ende giericheyt) soude willen verstaen hen clachte ende versueck ende daerop hooren het advijs van synen Staten ende presenteerden hen te vueghen ende draghen na tghene dat alsdan opt stuck vander Religiën by sijn Majesteyt (behoorlijck wesende gheinformeert) soude worden gheordineert. In der vueghen, dat soo verre daer inne rebellie oft coniuratie was, tselve moeste wesen uut dien, dat de geconfedereerde versochten, dat men op hen verthooningen^ soude willen letten oft dat sy vérsochten, dat de voorschreven Staten souden worden gehoort oft dat generalijc ende sonder onderscheyt alle confederatien voor sulcx zijn te achten ende houden. Welcken aengaende wy bekennen dat wy geen van dryen en connen goet vinden, want na ons begrijp soo can hem een. Prince abuseren ende is daerom gefondeert, dat een Vassael, ondersaet oft wie beswaert is hem des verthooninge mach doen; Jae de Keysers ende Coninghen worden ghepresen, die hem van private persoonen hebben laten berispen uut dien sy hen lieten duncken, dat sy niet genoech en luysterden na hen dachten ende versoecken; ghelijck de ghene, die verdroech, dat men in volder straten tot hem seyde: En wilt ghy na onse dachten niet hooren soo en wilt oock niet regneren: ende d'ander de welcke, hoe wel dat hy was Coninck ende Overheer nochtans leet, dat een weduwe van hem appelleerde, om dat hy (soo sy seyde) haerder saken geen acht en nam.

Te meer na dien men ghewoon is gheweest in den Neder-

abuseren = bedriegen.