is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comen teghen onsen last ende alle dingen in desordre te stellen.

Dwelck oock eensdeels dient voor antwoorde opt leste punct van den voorschreven Dagemente, inhoudende: dat wy souden ghedoocht hebben, dat men aldaer ghedaen hadde lichtinghen ende vergaderingen van gelde ende penninghen, die namaels souden bekeert zijn totter soudijen ende onthoudt van volck van oorlogen, want wy en wisten van gheen sulcke lichtinghe oft vergaderinghe van penninghen niet te spreken, dan aileenlijck van den ghenen, die men van voor onser coemste dede tot oorboren van den armen ende onderhout der Predicanten ende naderhandt ooc totten bouw van den voorschreven Kercken. Ende sal nymmermeer bevonden worden, datter eenige collectatie zy gedaen tot onsen profijte oft bestaet in lichtingen oft onthoudingen van volcke van onsen wegen gemaeckt, ende ten respecte van den welcken wy eenighe oorzaken souden moghen ghehadt hebben van te ghedooghen de voorschreven vergaderinghe van gelde.

Na dien oock wy hebben geweygert ghehadt ende niet willen aenveerden de somme van vijfenvijftich duysent gulden, die ons in ghereeden penninghen by den Staten van Hollant werden ghepresenteert voor de goede diensten den Coninck en den selven Lande gheduerende dien troublen gedaen, so wy alomme hadden ter neder geleyt de beroerten desself s Landst dunckt Ons, dat wy daer mede ghenoech hebben bewesen, dat onse meyninge niet en was van sulcken collectatien ende vergaderinghen van gelde te ghedoogen. Oock is het onmoghelijck, dat men lichtingen van gelde soude beletten in coopsteden, soo Antwerpen is, in den welcken byna anders niet omme en gaet dan opbeuren van gelde tot verscheyden eynden.

lichtinghe = heffing, vergadering = inzameling, bekeeren = aanwenden, onthoudt = levensonderhoud, tot oorboren = ten behoeve.