is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want also terstont na ons vertreck uut onsen landen van herwaertsover na onsen Rijcke van Spaengien het voornemen van hem ende sommigen anderen gheweest was, in handen te nemen ende te usurperen het geheel hewint ende regiment van onsen voorschreven landen van herwaertsover; soo hadde hy tot dien eynde daer na te wercke geleyt ende voortgestelt vele heymelicke ende schadelijcke practijcken, tot hem selven so verre vergeten te hebben als van te nemen resolutie om de wapenen te aenveerden tegen ons ende ons te sliiyten uuten voorschreven landen, dwelck hy niet en soude ghelaten hebben te doene, dan by faute van den middel niet ghehadt te hebben;

Doende onder de handt alle officien neffens onse goede ondersaten om haer af te keeren van de affectie ende trouwe, die sy altijt gethoont hebben ons ende onsen voorsaten, ja ooc (dat wel booser ende afgrijselijcker is) onder den mantel ende pretext van der Religiën ende by valscher persuasien, dat onse meyninghe was (dwelck sy noyt geweest en is) van de Inquisitie van Spaengien in den selven onsen landen te brenghen;

So dat door sijn verleydinghe ende diergelijcke impressien vele van den selven onsen ondersaten haer souden hebben geroert ende tegen ons gerebelleert;

Sonderlinghe oock, dat de voorschreven Prince soude eerst hebben verleydt, ghecorrumpeert ende verweckt eenen grooten deel va» den Edeldom, sulcx dat sy hadden ghemaect verbonden, conspiratien ende coniuratien ende daer by ghesworen van malcanderen te beschudden ende sterck te maken tegen ons ende onse ordinancie, die van allen tijden in den selven onsen landen onderhouden ende achtervolcht waren geweest, wesende de vergaderingen tot dien eynde gemaect in sijn eygen huysen, so wel te Breda als in dese onse stadt van Bruessel;

officie = moeite.