is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den voorschreven ban ende declaratie van der voorschreven confiscatien ende andersins soo hy na recht ende redene, in sulcken saken sal vinden behoorende. ENDE VAN TSELVE TE DOENE, geven wy U volle macht, authoriteyt ende sonderlinghe bevel;

ORDINERENDE ende bevelende allen onsen Iusticiers, Officiers ende Ondersaten, dat sy u, tselve doende, ernstelijck verstaen ende obedieren ende u gheven Raedt, hulpe, bystant ende gevanckenisse, eest, noot, ende sy des van u versocht worden:

WANT ONS ALSO BELIEFT.

Ende want de voorschreven Prince van Orangen (soo wy verstaen) hem heeft vertrocken ende gheabsenteert uut onsen voorschreven Landen, SO WILLEN WY in dien ghevalle; dat het voorschreven Daghement ende exploit, dwelck by u ghedaen sal worden by edicte ende openbare uutroepinge opte ballien van onsen voorschreven Hove in dese voorschreven stadt van Bruessel, plackende opte poorten van den selven Hove Copie van desen teghenwoordighen, mitsgaders van uwen exploicte ende doende de insinuatie ter lester woonsteden des voorschreven Prince van Orangen in desen onsen Landen ende oock plackende gelijcke Copien opte Kerckdeuren ende portalen van der principaelster Kercken aldaer, OP DAT HY DES GHEEN IGNORANCIE EN CAN PRETENDEREN, zy van sulcker cracht, macht ende weerden als oft het ghedaen waer aen den persoon van den voorschreven Prince van Orangen. Ende voor sulcx hebben wy het voorschreven Dagement ende exploict geautoriseert ende autoriseren by dese tegenwoordighe. Ende want andere zijn gecommitteert om te procederen totter opteeckeninge der goeden des voorschreven van Orangen, so en sult ghy u des niet moeyen.

Ghegeven in onser voorschreven stadt van Bruessel den

insinuatie = ambtelijke aanzegging.