is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hout ooc van den welcken het lieve Vaderlant hadde gebrocht ende gehouden in sulcke macht, rijckdom ende voorspoet, als men ghesien heeft.

Insghelijcx en can men ooc niet geloochenen als heel claer ende seker wesende, dat van den beginsel af, dat de Landen van Spaengien zijn duer huwelick gecomen onder eenen Heere metten selven Nederlanden, eenige groote van Spaengien van over vijftich jaren altijt hebben uutgeweest om in eeniger manierèn in hen handen te gecrijgen het regiment ende dominatie over sulcken overvloedigen Lant om daer te gouverneren ende tiranniseren nae hennen appetijte ende ghelijck sy elders doende zijn. Ende hoewel de vrijheden ende previlegien des voorsz. Nederlandts tselve hen altijt belet hebben gehat, nochtans en hebben sy noyt afgelaten om t' allen tijden alle oorsaken gade te slaen ende by te brengen om de goedertieren Princen so vele wijs te maken, dat sy eens daer toe mochten geraken. Het en is ooc niet dan te seer elckerlicken kenlick, hoe dat de Cardinael van Granvelle met zijnen aenhangeren (misbruickende het geloove ende betrouwen der goeder Princen ende insgelijcx soeckende alleene het gantse regiment ende geweldige dominatie in de selve Landen om daer duer te versaden hen ambitie, giericheit ende andere passien) voortgestelt hebben so vele verbonden, practijcken ende vremdicheden om onder het dexel van een heiligen schijn ende name der Religie, eensamentlick van der hoocheit ende dienst des Conincx, te brengen ende te stellen, so wel de conscientien als persoonen ende goeden van allen den ingesetenen in de uuterste slavernie, jae om hen te berooven van allen hen vrijheden, rechten ende previlegien; allet in der waerheyt tot grooten ondienste van God, van den Coninck ende van den lande. Tot welcken einde zijn voortgestelt ende byghebrocht so vele vremde nieuwicheden, wreede vervolgingen, bloedige Placcaten, onverdrachelicke Inquisitie, overdringinge der Bisschoppen, inneminghe der Abdijen, vercondinge des